เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 77 คน
สถิติวันนี้ 668 คน
สถิติเดือนนี้ 16389 คน
สถิติปีนี้ 150551 คน
สถิติทั้งหมด 2531943 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

สรศักดิ์ วจีสัตย์เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่จุดเสียงภัย <05 เม.ย. 52>

เมือวันที่ 1 เมษายน 2552  นายสรศักดิ์  วจีสัตย์เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่จุดเสียงภัยจากสาธารณภัยต่างๆแหล่งน้ำและจุดติดตั้งประปาดับเพลิง ณ ห้องประชุมชั้น สาม เทศบาลตำบลสุเทพ  สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป้นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


เทศบาลตำบลสุเทพ ณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <02 เม.ย. 52>

                 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ  ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขแมว ในพื้นที่ตำบลสุเทพ ในระหว่างวันที่ 14-29 มีนาคม 2552  เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีการระบาดเป็นประจำในช่วงฤดูร้อน
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการเสวนา บทบาทคณะกรรมการชุมชนย่อยกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน <01 เม.ย. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการเสวนา บทบาทคณะกรรมการชุมชนย่อยกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
  
เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม  2552     นายประสาตร์  ล้อมลาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเสวนาบทบาทคณะกรรมการชุมชนย่อยกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน   ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดน   สำหรับบทบาทการจัดตั้งชุมชนเพื่อการพัฒนามีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมตลอดจนประสานและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน ในชุมชนกับเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2552 และสามารถจัดตั้งชุมชนได้ทั้งสิ้น 36ชุมชน จาก15 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพและการจัดการเสวนาในครั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละชุมชนเพื่อนำปัญหาต่างๆไปเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อมูลในการทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  พ.ศ.2552-2557 ขอเทศบาลตำบลสุเทพต่อไป

 


เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพตำบลสุเทพ <31 มี.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพ  จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่ 27  มีนาคมที่ ผ่านมา  นายประสาตร์ ล้อมลาย รอง นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร  ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพตำบลสุเทพ  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชนและเทศบาลตำบลสุเทพ  สำหรับการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  3 ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ที่จบการศึกษาในปี การศึกษา 2/2551  เข้ารับมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ 19 คน   
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพตำบลสุเทพ  เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ ปี พ.ศ . 2548 และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลสุเทพส่งลูกหลานมาเรียนในแต่ละปีการศึกษาจำนวนมาก


เทศบาลตำบลสุเทพจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 และพิธีปิดการแข่งขันสุเทพเกมส์ <26 มี.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1  ประจำปี 2552 และพิธีปิดการแข่งขันสุเทพเกมส์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 และกีฬาประชาชน สุเทพเกมส์ครั้งที่ 12 ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬาเทศบาสตำบลสุเทพ  โดยมีประชาชนในหมู่บ้านเขตตำบลสุเทพ  จำนวน 15 หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านและเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยการแข่งขันในวันนั้นมีประชาชนในเขตตำบลสุเทพเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง  


เทศบาลตำบลสุเทพ ลงเพื่อที่ในการจัดตั้งชุมชนย่อย <25 มี.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพลงเพื่อที่ในการจัดตั้งชุมชนเพื่อการการพัฒนาเทศบาล

เมื่อวันที่ 14 -20 มีนาคม 2552  เทศบาลตำบลสุเทพลงพื้นที่ในการจัดตั้งชุมชนย่อย โดยดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อเพื่อการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการมีบทบาทในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในชุมชนกับเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมรับฟังและจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาจำนวนมาก


การประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานฯ <05 มี.ค. 52>
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551


ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดนท์

จัดโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ

โดยได้เชิญ ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าร่วมการประเมินผลในครั้งนี้

กีฬาอปทเกมส์ ครั้งที่ 3 <01 มี.ค. 52>

นายอดิศร  กำเนิดศิริ นายอำเภอเมือง เชียงเป็นปรธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยมีนายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวรายงานต่อประธาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างอปท ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 9 แห่ง
เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลสุเทพจัดงานปฏิบัติธรรมโสสานกรรม <23 ก.พ. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลสุเทพจัดงานปฏิบัติธรรมโสสานกรรม 

นายประสาตร์  ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมโสสานกรรม ณ สุสานสันลมจอย  โดยมีประชาชนในหมู่บ้านห้วยทราย  บ้านช่างทอง บ้านร่ำเปิง บ้านทรายคำ บ้านโป่งน้อย บ้านสันลมจอย และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมโสสานกรรม   ณ สุสานสันลมจอย   เพื่อเป็นการเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี พิธีกรรม การปฏิบัติธรรมโสสานกรรม ในตำบลสุเทพ  ปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน ประชาชนในตำบลให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรม ของตนเองและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย


เทศบาลตำบลสุเทพแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ <23 ก.พ. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2552   นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพและพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com