วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 215 คน
สถิติเดือนนี้ 13214 คน
สถิติปีนี้ 13214 คน
สถิติทั้งหมด 2707654 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช <22 พ.ย. 52>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลสุเทพ  นำโดย นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายธัญศักดิ์แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตรัง <22 พ.ย. 52>

นายประสาตร์ล้อมลาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพให้การต้อนรับคณะศึกษาดูการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบือ  จังหวัดตรัง
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา <22 พ.ย. 52>

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ กองบิน 41                       
ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ ๗๕ ปี <09 พ.ย. 52>เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 219 รูป และ พิธีทางศาสนา

ในเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

ในกิจกรรม "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ ๗๕ ปี"

โดยมี นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทางศาสนา

ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา

ซึ่งทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่

โดยการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ

โดยรวบรวมพลังศรัทธาประชาชน ร่วมกันเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์

โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ เริ่มลงมืองสร้างในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 เวลา 10.00 น.

ณ เชิงดอยสุเทพด้านห้วยแก้ว โดยมี พลตรี เจ้าแก้วเนาวรัตน์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

เป็นผู้ขุดจอบเป็นปฐมฤกษ์ การสร้างถนนสายนี้ ใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือน 22 วัน

และเปิดให้รถขึ้นลงได้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา
นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย <08 พ.ย. 52>


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ <04 พ.ย. 52>

นายทวีพงษ์   หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ   ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 52 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 75 ปี  ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย  ในวันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2552    เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ.2477 และเพื่อให้ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดง           มุฑิตาสักการะแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 จะเป็นพิธีเปิดงาน 75 ปี  ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย  การเสวนา หัวข้อ   ตำนานฝ่ายครูบาฯ กับความศรัทธาของมวลชน  งานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์วัตถุมงคล          ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระเครื่องสกุลลำพูน และพระเครื่องสกุลล้านนา  ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552  จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน  219 รูป  ณ บริเวณลานอนุสาวรีครูบาเจ้าศรีวิชัย  ตั้งแต่เวลา 07.19 น. เป็นต้นไป
แถลงข่าวงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 75 ปี" <26 ต.ค. 52>เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แถลงข่าวงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 75 ปี"

ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2552

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ


โดยมี...


นายทวีพงษ์ หินคำ 
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ประธานกรรมการการดำเนินการ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล (น้อย ไอยรา)
ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ชูโชค อายุพงศ์
รองศาสตราจารย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
การจัดงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" เป็นงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลสุเทพ

ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมู่บ้านห้วยแก้ว เทศบาลตำบลสุเทพ และกองทุนน้อมรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัย

เพื่อน้อมรำลึกสักการะ มุฑิตา แด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ได้สร้างคุณงามความดีและบูรณปฏิสังขรณ์

โบราณสถานและโบราณวัตถุ ในแผ่นดินล้านนาซึ่งไม่อาจนับได้ และประการสำคัญท่านเป็นผู้นำ

ในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่
สำหรับการจัดงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ ๗๕ ปี" ในปี พ.ศ. 2552 นี้

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงบการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรม

เพื่อขึ้น เพื่อให้ศรัทธา สาธุชน และอนุชนรุ่นหลัง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

ได้มีโอกาสศึกษา ประวัติ ผลงาน และคำสอน ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งถือเป็นนักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา
กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง

-  09.00 น. เปิดงานตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย

   โดย นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

-  การเสวนาห้อข้อ "ตำนานฝ่ายครูบาฯ กับความศรัทธาของมวลชน"

-  นิทรรศการ และ การประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ และเครื่องราง

   รายละเอียดการประกวดพระสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://pralanna.com/วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

- ตั้งแต่เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 219 รูป และพิธีทางศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 08 1952 5650, 08 1881 6955, 0 5381 1561-3 
นายกเทศมนตรตำบลสุเทพร่วมเปิดงานฤดูการท่องเที่ยวเชียงใหม่ <21 ต.ค. 52>

นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ประเดิมต้อนรับผู้โดยสารต่างชาติชุดแรกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยได้ต้อนรับแขกชุดแรกเป็นผู้โดยสารที่มาจากประเทศ อินเดีย และสิงคโปร์ ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ และร่มพื้นเมืองขนาดจิ๋ว พร้อมสาวงามฟ้อนรับผู้โดยสาร สร้างความประทับใจและสีสันการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างมาก กิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี โดยฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มต้นนี้


เทศบาลตำบลสุเทพ จับมือโรงพยาบาลช้างเผือกเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสุเทพ <20 ต.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพ จับมือโรงพยาบาลช้างเผือกเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสุเทพ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

บริเวณสถานีอนามัยบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับ นายแพทย์อำนวย ชิงชยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ช้างเผือก ลงนามข้อตกลง เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสุเทพ ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการ สถานพยาบาลในดวงใจ ใกล้บ้าน ใกล้ใจขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี มีสถานพยาบาลใกล้บ้าน ได้รับการบริการพยาบาล แบบองค์รวม ที่มีประสิทธิภาพตลอดถึงการควบคุมป้องกันโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นฟื้นฟูและ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ <28 ก.ย. 52> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com