วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 69 คน
สถิติวันนี้ 72 คน
สถิติเดือนนี้ 12424 คน
สถิติปีนี้ 30405 คน
สถิติทั้งหมด 2724845 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

แถลงข่าวงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 75 ปี" <26 ต.ค. 52>เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แถลงข่าวงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 75 ปี"

ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2552

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ


โดยมี...


นายทวีพงษ์ หินคำ 
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ประธานกรรมการการดำเนินการ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล (น้อย ไอยรา)
ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ชูโชค อายุพงศ์
รองศาสตราจารย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
การจัดงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" เป็นงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลสุเทพ

ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมู่บ้านห้วยแก้ว เทศบาลตำบลสุเทพ และกองทุนน้อมรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัย

เพื่อน้อมรำลึกสักการะ มุฑิตา แด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ได้สร้างคุณงามความดีและบูรณปฏิสังขรณ์

โบราณสถานและโบราณวัตถุ ในแผ่นดินล้านนาซึ่งไม่อาจนับได้ และประการสำคัญท่านเป็นผู้นำ

ในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่
สำหรับการจัดงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ ๗๕ ปี" ในปี พ.ศ. 2552 นี้

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงบการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรม

เพื่อขึ้น เพื่อให้ศรัทธา สาธุชน และอนุชนรุ่นหลัง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

ได้มีโอกาสศึกษา ประวัติ ผลงาน และคำสอน ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งถือเป็นนักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา
กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง

-  09.00 น. เปิดงานตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย

   โดย นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

-  การเสวนาห้อข้อ "ตำนานฝ่ายครูบาฯ กับความศรัทธาของมวลชน"

-  นิทรรศการ และ การประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ และเครื่องราง

   รายละเอียดการประกวดพระสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://pralanna.com/วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

- ตั้งแต่เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 219 รูป และพิธีทางศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 08 1952 5650, 08 1881 6955, 0 5381 1561-3 
นายกเทศมนตรตำบลสุเทพร่วมเปิดงานฤดูการท่องเที่ยวเชียงใหม่ <21 ต.ค. 52>

นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ประเดิมต้อนรับผู้โดยสารต่างชาติชุดแรกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยได้ต้อนรับแขกชุดแรกเป็นผู้โดยสารที่มาจากประเทศ อินเดีย และสิงคโปร์ ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ และร่มพื้นเมืองขนาดจิ๋ว พร้อมสาวงามฟ้อนรับผู้โดยสาร สร้างความประทับใจและสีสันการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างมาก กิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี โดยฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มต้นนี้


เทศบาลตำบลสุเทพ จับมือโรงพยาบาลช้างเผือกเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสุเทพ <20 ต.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพ จับมือโรงพยาบาลช้างเผือกเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสุเทพ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

บริเวณสถานีอนามัยบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับ นายแพทย์อำนวย ชิงชยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ช้างเผือก ลงนามข้อตกลง เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสุเทพ ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการ สถานพยาบาลในดวงใจ ใกล้บ้าน ใกล้ใจขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี มีสถานพยาบาลใกล้บ้าน ได้รับการบริการพยาบาล แบบองค์รวม ที่มีประสิทธิภาพตลอดถึงการควบคุมป้องกันโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นฟื้นฟูและ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ <28 ก.ย. 52>


ประมวลภาพนายกเทศมนตรีและคณะต้อนรับน้องหม่อง <27 ก.ย. 52>


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการจัดอบรม <22 ก.ย. 52>

 

              เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา  นาย ทวีพงษ์    หินคำ    นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการจัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2552    ณ    ห้องภูมิระพี  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ   สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการในเขตตำบลสุเทพในการตระหนักถึงความสำคัญของสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร  นายทวีพงษ์ได้กล่าวว่า ต่อไปจะมีโครงการ นายกชวนชิม โดยผู้ประกอบการรายใดแจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพของอาหารอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย และจะได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลสุเทพต่อไป


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานเปิดงานวันกตัญญู <22 ก.ย. 52>

เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา  นาย ทวีพงษ์    หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านห้วยแก้ว   ณ วัดศรีโสดา  พระอารามหลวง    โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโกศล  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา   พระอารามหลวง   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เทศบาลตำบลสุเทพได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลสุเทพและในวันนี้ยังถือว่าตรงกับวันกตัญญูแด่  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์     (สุวณณโชตมหาเถร) องค์ปฐมประธานคณะพระธรรมจาริก  ซึ่งถือเป็นภิกษุรูปแรกในภาคเหนือที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์   
เด็กชายหม่องเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <14 ก.ย. 52>

เด็กชายหม่อง  ทองดี  เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เพื่อขอพรและมอบเครื่องบินกระดาษพับให้กับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่  14  กันยายน ที่ผ่านมา   ด.ช.หม่อง  ทองดี   เข้าขอพรจากนายทวีพงษ์     หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   ก่อนเดินทางไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่น

 โดยนายทวีพงษ์ได้มอบเงินจำนวน  1 หมื่นบาทให้เป็นกำลังใจก่อนเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น    และนายทวีพงษ์ได้อวยพรให้เด็กชายหม่องนำชัยชนะกลับมาให้ชาวตำบลสุเทพ และจังหวัดเชียงใหม่   ด้านเด็กชายหม่องเมื่อได้รับคำอวยพร รับปากว่าจะนำชัยชนะกลับมาฝากพี่น้องชาวตำบลสุเทพและชาวเชียงใหม่ให้ได้และได้มอบเครื่องบินที่มีลายเซ็นให้กับนายทวีพงษ์อีกด้วย
นายประสาตร์ ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งน้อย <07 ก.ย. 52>

นายประสาตร์   ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพปุย และประชาชนตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13และหมู๋ 6 ในวันเสาร์ ที่ 5  กันยายน 2552  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำหรับกิจกรรม คืนป่าสู่ดอย -ปลูกดอกไม้หอม ให้ดอยสุเทพสวย นั้นมีประชาชนชาวตำบลสุเทพและนักศึกษารวมถึงคณะผู้บริหารเข้าร่วมจำนวนมาก


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพมอบใบประกาศเกียรติคุณ <15 ส.ค. 52>

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 1 ของตำบลสุเทพ ที่ผ่านการเรียนเพื่อนำวิชาที่ได้เรียนมานำไปประกอบอาชีพต่อไป สำหรับโครงการต้นกล้าอาชีพรุ่นที่2ของตำบลสุเทพจะเปิดการเรียนในเดือนกันยายน 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com