วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 530 คน
สถิติเดือนนี้ 17350 คน
สถิติปีนี้ 289344 คน
สถิติทั้งหมด 2670736 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เด็กชายหม่องเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <14 ก.ย. 52>

เด็กชายหม่อง  ทองดี  เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เพื่อขอพรและมอบเครื่องบินกระดาษพับให้กับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่  14  กันยายน ที่ผ่านมา   ด.ช.หม่อง  ทองดี   เข้าขอพรจากนายทวีพงษ์     หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   ก่อนเดินทางไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่น

 โดยนายทวีพงษ์ได้มอบเงินจำนวน  1 หมื่นบาทให้เป็นกำลังใจก่อนเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น    และนายทวีพงษ์ได้อวยพรให้เด็กชายหม่องนำชัยชนะกลับมาให้ชาวตำบลสุเทพ และจังหวัดเชียงใหม่   ด้านเด็กชายหม่องเมื่อได้รับคำอวยพร รับปากว่าจะนำชัยชนะกลับมาฝากพี่น้องชาวตำบลสุเทพและชาวเชียงใหม่ให้ได้และได้มอบเครื่องบินที่มีลายเซ็นให้กับนายทวีพงษ์อีกด้วย
นายประสาตร์ ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งน้อย <07 ก.ย. 52>

นายประสาตร์   ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพปุย และประชาชนตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13และหมู๋ 6 ในวันเสาร์ ที่ 5  กันยายน 2552  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำหรับกิจกรรม คืนป่าสู่ดอย -ปลูกดอกไม้หอม ให้ดอยสุเทพสวย นั้นมีประชาชนชาวตำบลสุเทพและนักศึกษารวมถึงคณะผู้บริหารเข้าร่วมจำนวนมาก


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพมอบใบประกาศเกียรติคุณ <15 ส.ค. 52>

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 1 ของตำบลสุเทพ ที่ผ่านการเรียนเพื่อนำวิชาที่ได้เรียนมานำไปประกอบอาชีพต่อไป สำหรับโครงการต้นกล้าอาชีพรุ่นที่2ของตำบลสุเทพจะเปิดการเรียนในเดือนกันยายน


เทศบาลตำบลสุเทพจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <13 ส.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552และมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นของชุมชน
                                                       
นายทวีพงษ์ หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยมีสมาชิกเทศบาล/ข้าราชการ  ลูกจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ/   ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์โรงเรียนในเขตเทศบาล/ หัวหน้าส่วนราชการ/ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน//  องค์กรสตรีตำบลสุเทพ/กลุ่มประชาคมตำบล และประชาชนเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี
ธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2552ณ วัดอุโมงค์(สวนพุทธรรม) <09 ส.ค. 52>

คณะสงฆ์ตำบลสุเทพ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพ เขต 1 - 2ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัด โครงการธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2552  ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่โดยมีนายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการร่วมกิจกรรมธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2552 ในวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา


ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร <01 ส.ค. 52>

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
นายประสาตร์  ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  นำข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดี เนืองในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๗ พรรษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๒ที่ผ่านมา

 


บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในวโรกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ <01 ส.ค. 52>

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในวโรกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เทศบาลตำบลสุเทพ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๗ ก.ค.๕๒ ที่ผ่านมา

เทศบาลสุเทพจัดโครงการต้นกล้าอาซีพ <28 ก.ค. 52>

นายประสาตร์  ล้อมลาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเปิดโครงการต้นกล้าอาชีพ  รุ่นที่1ของตำบลสุเทพ
กิจกรรมรรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 <24 ก.ค. 52>เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

และ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรม รณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009

ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

ในการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง


โดยมีการร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จาก อสม นักเรียน และ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ


พิธีทางศาสนา สวดชยันโต และพรมน้ำพระพุทธมนต์

เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี อันรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009


การมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชน


พร้อมกันนั้นได้ปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์

ร่วมออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชาน


ประมวลภาพชี้แจงเรื่องพิสูจน์สิทธิ์ <24 ก.ค. 52>

นายประสาตร์  ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนตำบลสุเทพในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินในเขตอุทยาน ซึ่งการออกชี้แจงในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวตำบลสุเทพเข้ารับฟังจำนวนมาก

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com