เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 78 คน
สถิติเดือนนี้ 21418 คน
สถิติปีนี้ 155580 คน
สถิติทั้งหมด 2536972 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการแข่งขัน สุเทพเกมส์ครั้งที่ 12 <21 ก.พ. 52>เทศบาลตำบลสุเทพจัดการแข่งขัน "สุเทพเกมส์ครั้งที่ 12"

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2552 ที่ผ่านมา


โดยมี นายสมคิด ยะคำ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่  12  

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ   


กีฬาสุเทพเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาของประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่ดีต่อกันและให้มีสุขภาพที่แข็งแรง


การแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 8 ประเภท  ดังต่อไปนี้

1. ฟุตบอลชาย 11 คน 

2. ฟุตซอล  

3. เปตองผู้สูงอายุ  

4. เปตองประชาชนทั่วไป

5. เปตองเยาวชน   

6. วอลเลย์บอล ชาย – หญิง   

7. แชร์บอล 

8. ตระกร้อ 


ในการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 12

จะมีการแข่งขันจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2552 นี้


กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <20 ก.พ. 52>
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดงาน กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

เป็นประธานในพิธีเปิด


เทศบาลตำบลสุเทพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2553-2557 <16 ก.พ. 52>

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสุเทพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.. 2553-2557

นายประสาตร์   ล้อมลาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารร้านค้าชุมชน เทศบาลตำบลสุเทพ  โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องปัญหาของตำบลสุเทพในปัจจุบันรวมถึงการวางแนวทางการพัฒนาตำบลสุเทพในอีก 5ปีข้างหน้า การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในตำบลสุเทพเข้าร่วมประชุมและได้มีการหารือถึงปัญหาของตำบลสุเทพ ในปัจจุบันเพื่อกำหนดแผนยุทธศาตร์ให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตำบลสุเทพได้อย่างแท้จริง


เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ <16 ก.พ. 52>

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ   โดยมี  นายศุกร์  อธิกร ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งการประชุมกลุ่มองค์กรและผู้นำชุมชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามและประเมินแผนการพัฒนา ประจำปี2551 โดยในที่ประชุมได้มีมติในการประชุมกลุ่มต่างๆในวันที่ 5 มีนาคม 2552

เปิดงานสานสัมพันธ์วันอสม. และกีฬาเชื่อมความสามัคคีของชมรม อสม. เทศบาลตำบลสุเทพ <14 ก.พ. 52>

เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  นายทวีพงษ์   หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการเปิดงานสานสัมพันธ์วันอสม. และกีฬาเชื่อมความสามัคคีของชมรม อสม. เทศบาลตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นสร้างความรักสมัครสมาน สามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของชาวอสม .ตำบลสุเทพนายทวีพงษ์ กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นการแสดงความสามัคคีของชาว อสม.เพราะอสม.เป็นบุคคลที่มีเกียรติ เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนชาวตำบลสุเทพให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการอบรมคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองปัญหาสุขภาพระดับหมู่บ้าน <12 ก.พ. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการอบรมคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองปัญหาสุขภาพระดับหมู่บ้าน 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552   นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการอบรมคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองปัญหาสุขภาพระดับหมู่บ้าน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางของการดำเนินงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และสามารถจัดทำแผนงาน แก้ไขปัญหาสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง 

สำหรับเทศบาลตำบลสุเทพได้เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จากการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค  ซึ่งจากนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในตำบลสุเทพได้มีความเข้าใจ สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดี มีมาตรฐานได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการชุมชนร่วมใจ ทำน้ำใส ถวายในหลวง <04 ก.พ. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการชุมชนร่วมใจ ทำน้ำใส ถวายในหลวง


 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 นายประสาตร์  ล้อมลาย เป็นประธานในการเปิดงานโครงการชุมชน ร่วมใจ ถวายในหลวง ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมการใช้จุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางชีววิถีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ภายใต้โครงการ “ชุมชนร่วมใจ ทำน้ำใส ถวายในหลวง ” เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ทั้ง4หมู่บ้านในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากการขยายตัวของชุมชนตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องขยะ และ น้ำเสียในแหล่งชุมชนต่างๆ ตำบลสุเทพ โดยเฉพาะในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ และหมู่ที่ 2  บ้านห้วยแก้ว ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น   ดอยปุย พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  น้ำตกห้วยแก้ว  ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำเหล่านั้น จากการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ ในแหล่งต้นน้ำดังกล่าว พบว่ามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ หากปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งจากพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสมดุลของสภาวะแวดล้อม สุขภาพของประชาชน นักท่องเที่ยว ส่งผลให้กระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ได้
ดังนั้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  เทศบาลตำบลสุเทพ  อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรือน  ชุมชน  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ    สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรือน  ชุมชน  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ด้วยวิธีชีววิถี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการนำวัสดุทางการเกษตรสิ่งที่เหลือใช้ในครัวเรือนนำกลับมาใช้ประโยชน์ และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82  พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552   และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พสกนิกรของพระองค์เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำว่า “น้ำคือชีวิต”ซึ่งการอบรมนั้นมีทั้งหมด 3รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า400 คน


กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ <30 ม.ค. 52>


เมื่อวันที่ 30 มกรมาคม 2552 

พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพร่วมแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนป่าโป่งน้อย 

โดย นางสาวกรณิศ  ดวงใบ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 

เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สำหรับการแข่งขันมี 2ประเภทได้แก่

การแข่งขันแชร์บอล โดยเทศบาลตำบลสุเทพชนะไปด้วยคะแนน 32-11

และการแข่งขันฟุตบอลชาย 5คน คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อยชนะไปด้วยคณะแนน 4-2 


ประชุมคณะกรรมการกีฬา <28 ม.ค. 52>

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันสุเทพเกมส์ ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลตำบลสุเทพ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเรื่องการร่าง ระเบียบ กติกา ข้อบังคับต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ โดยคุณสมบัติของนักกีฬา และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสุเทพไม่ต่ำกว่า 1  ปี  และสามารถแข่งขันได้ทุกประเภท  และที่ประชุมมีมติจะทำการจับฉลากแบ่งสายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 13.30 น.


ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา <28 ม.ค. 52>เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552   

นายประสาตร์  ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 

นำคณะผู้ศึกษาดูงานจากกองต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และศูนย์เด็กเล็ก

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการที่จะสามารถทำให้เทศบาล

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com