วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 204 คน
สถิติเดือนนี้ 12556 คน
สถิติปีนี้ 30537 คน
สถิติทั้งหมด 2724977 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีมอบทรายอะเบทให้กับประชาชนชาวตำบลสุเทพ <07 ก.ค. 53>

นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวหลังจากเป็นประธานในการแจกทรายอะเบทให้กับชุมชนต่างๆในตำบลสุเทพ
จะเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน โรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ตำบลสุเทพ จากที่ได้รับรายงานพบว่า จากวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2553 มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 30 ราย ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์โรคที่ไม่น่าไว้วางใจที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค ร่วมมือกันทำลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในชุมชน โรงเรียน วัด และอาคารบ้านเรือน เพื่อลดความรุนแรงการระบาดของโรคไข้เลือดออกลงและนอกจากนั้นทางเทศบาลตำบลสุเทพได้มีกำหนดพ่นเคมีกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลสุเทพระหว่างวันที่ 7-21 กรกฎาคม 2553 อีกด้วย

 

 


นายกทวีพงษ์เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนนสายภูพิงค์-ดอยปุย <07 มิ.ย. 53>

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2553
นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพิธีประธานเปิดใช้ถนนสายภูพิงค์-ดอยปุย

นายทวีพงษ์เปิดเผยว่าถนนสายภูพิงค์-ดอยปุย สายนี้เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาของราษฎรบ้านดอยปุย มาเป็นระยะเวลานาน เดิมเป็นถนนลูกรัง ซึ่งการสัญจรไปมาขณะนั้นลำบากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ต่อมาได้รับการปรับปรุงโดยการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถนนสายนี้ก็ชำรุด ทรุดโทรมลงเป็นลำดับ จากสภาพถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ดังกล่าวเทศบาลตำบลสุเทพได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เส้นทางสัญจรสายนี้ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณบ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอน-กรีต กว้าง 4.00 – 7.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 2,750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร รางระบายน้ำผิวจราจร ความยาวไม่น้อยกว่า 823 เมตร และงานปรับปรุงลานจอดรถดอยปุยโดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,073 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 112 เมตร งบประมาณ 4,964,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้การสัญจรไปมาของราษฎรบ้านดอยปุย และบ้านภูพิงค์ ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางสายนี้ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การเดินทางมาเยี่ยมชมบ้านดอยปุยไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนานเหมือนเช่นที่ผ่านมาผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่าน  ที่ได้ใช้เส้นทางสัญจรที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจ และรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนผู้ใช้เส้นทางตลอดจนราษฎรบ้านดอยปุยของเรา จะช่วยกันบำรุงรักษาถนนสายนี้สืบต่อไป


ประมวลภาพงานดอยสุเทพมินิมาราธอน 53 <02 พ.ค. 53>


ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 <28 เม.ย. 53>จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60

แห่งการบรมราชาภิเษกสมรส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อเป็นการถวายพระชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของประชาชนชาวเชียงใหม่

ทุกหมู่เหล่า ในวันที่ 28 เมษายน 2553

ประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ <26 เม.ย. 53>เทศบาลตำบลสุเทพ

โดย นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิท ในวันที่ 26 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

แถลงข่าวการแข่งขัน "ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553" <22 เม.ย. 53>มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มูลนิธิครูบาศรีวิชัย ร่วมกับ

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม

ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553

สืบสานตำนาน 75 ปี เบิกทางขึ้นดอยสุเทพ "ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย"

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 06.00 น.

ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (จุดปล่อยตัว) ถึง บริเวณลานหน้าบันได วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เส้นชัย)

ระยะทั้งสิ้น  11 กิโลเมตรเพื่อรำลึกถึง วันสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหนึ่งของเชียงใหม่

เป็นวันเปิดถนนให้รถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก
รายละเอียดการสมัคร

http://www.suthep.go.th/news.php?cateid=1#342เทศบาลจัดโครงการสร้างพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลสุเทพ วันที่2-4 เมษายน 53 <04 เม.ย. 53>

นายทวีพงษ์   หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานเปิดโครงการพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลุสุเทพ  รุ่นที่2   ในวันที่ 2-4  เมษายน 2553    ณ  สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยมีนายสรศักดิ์    วจีสัตย์  รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพกล่าวรายงานถึงวัถตุประสงค์ ของการจัดการอบรมโครงการสร้างพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่2  สำหรับการสร้างเครือข่ายสตรีของตำบลสุเทพนั้นเพราะปัจจุบันสตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญทั้งต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นอย่างมากที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม โดยมีสตรีในตำบลสุเทพเข้าร่วมโครงการนี้กว่า300 คนรองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพเป็นประธานในการเปิดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน <02 ก.พ. 53>

นายสรศักดิ์     วจีสัตย์     รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการเปิดอบรมตามโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2553 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการเปิดการอบรมกลุ่มผู้นำสตรี <23 ม.ค. 53>

นายทวีพงษ์   หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานเปิดโครงการพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลุสุเทพ  ณ  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  โดยมีนายสรศักดิ์    วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพกล่าวรายงานถึงวัถตุประสงค์ ของการจัดการอบรมโครงการสร้างพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการประชุมกีฬาสุเทพเกมส์ <19 ม.ค. 53>

นายทวีพงษ์   หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ    เป็นประธานในการวางแผนเตรียมจัการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ประจำปี 2553  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านทั้ง 15หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการจัดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์  โดยจะเริ่มการแข่งขันในวันที่30 มกราคม 2553 และจะมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 7 มีนาคม 2553 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com