วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 607 คน
สถิติเดือนนี้ 17427 คน
สถิติปีนี้ 289421 คน
สถิติทั้งหมด 2670813 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพเป็นประธานในการเปิดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน <02 ก.พ. 53>

นายสรศักดิ์     วจีสัตย์     รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการเปิดอบรมตามโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2553 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการเปิดการอบรมกลุ่มผู้นำสตรี <23 ม.ค. 53>

นายทวีพงษ์   หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานเปิดโครงการพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลุสุเทพ  ณ  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  โดยมีนายสรศักดิ์    วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพกล่าวรายงานถึงวัถตุประสงค์ ของการจัดการอบรมโครงการสร้างพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการประชุมกีฬาสุเทพเกมส์ <19 ม.ค. 53>

นายทวีพงษ์   หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ    เป็นประธานในการวางแผนเตรียมจัการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ประจำปี 2553  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านทั้ง 15หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการจัดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์  โดยจะเริ่มการแข่งขันในวันที่30 มกราคม 2553 และจะมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 7 มีนาคม 2553 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการอบรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรีตำบลสุเทพ <15 ธ.ค. 52>

เมื่อวันที่ 11-13 ธันวามคม ที่ผ่านมา  นายทวีพงษ์ หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรีตำบลสุเทพ  ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ <06 ธ.ค. 52>

ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


ทำบุญตักบาตร : ๕ ธันวา มหาราช <05 ธ.ค. 52> 

เทศบาลตำบลสุเทพ

นำโดย นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ ประชาชนชาวตำบลสุเทพ

ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป

และร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 82 พรรษา

ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่นักเรียนต้นกล้ารรุ่นที่2 <22 พ.ย. 52>

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 2 ของตำบลสุเทพ ที่ผ่านการเรียนเพื่อนำวิชาที่ได้เรียนมานำไปประกอบอาชีพต่อไป
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช <22 พ.ย. 52>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลสุเทพ  นำโดย นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายธัญศักดิ์แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตรัง <22 พ.ย. 52>

นายประสาตร์ล้อมลาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพให้การต้อนรับคณะศึกษาดูการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบือ  จังหวัดตรัง
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา <22 พ.ย. 52>

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ กองบิน 41                       

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com