วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 207 คน
สถิติเดือนนี้ 12559 คน
สถิติปีนี้ 30540 คน
สถิติทั้งหมด 2724980 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ <29 ก.พ. 55>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมือง เชียงใหม่  ณ โรงแรงคุ้มภูคำ โดยมีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอีกด้วย


นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และคณะผู้บริหารได้จัดทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ <27 ก.พ. 55>


นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <20 ก.พ. 55>


นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <20 ก.พ. 55>


ชมรมผู้สูงอายุตำบลสุเทพเข้าแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง <20 ก.พ. 55>


กำนันตำบลสุเทพนำคณะผู้ใหญ่ทั้ง ๑๕ หมู่บ้านเข้าแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <20 ก.พ. 55>

นายกิตติพงษ์  นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ นำคณะผู้ใหญ่บ้านทั้ง๑๕ หมู่บ้านเข้าพบนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพหลังจากนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ท้องถิ่นเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <20 ก.พ. 55>


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพจัดกีฬาหมีน้อยเกมส์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ <17 ก.พ. 55>


เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <14 ก.พ. 55>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งแรก ณห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนายชาญชัย ศรีเสถียร นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนาย สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย
เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หมื่นไวย จ.นครราชสีมา <25 ม.ค. 55> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com