เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 56 คน
สถิติเดือนนี้ 21396 คน
สถิติปีนี้ 155558 คน
สถิติทั้งหมด 2536950 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ <26 พ.ค. 54>


พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา <24 พ.ค. 54>

นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และรองศาสตร์จารย์ ดร. เสรี พงศ์พิศ  ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาและจัดการเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตสุเทพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางวิสาหกิจชุมชน และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาบันและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีระบบเศรษฐกิจสังคมที่เข้มแข็งต่อไป
Big Cleaning Day @ดอยปุย <20 เม.ย. 54>


สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" 
กับหมู่บ้านดอยปุย และเทศบาลตำบลสุเทพ 

กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ซูซาน สตีเวนสัน นำเจ้าหน้าที่อเมริกันและไทย ประจำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  ร่วมกับชาวบ้านดอยปุย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะในบริเวณหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและนำไปแปรรูป ในวาระรณรงค์ "วันคุ้มครองโลก" วันที่ 22 เมษายน ซึ่งปีนี้สหประชาชาติกำหนดให้เป็นปี International Year of Forests 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดตัวโครงการระยะยาวของเทศบาลตำบลสุเทพ ที่มุ่งหวังร่วมลดโลกร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ อันจะสามารถนำไปพัฒนาในดครงการอื่น ๆ สำหรับชุมชนได้ หมู่บ้านดอยปุยเป็นหมู่บ้านชาวม้งบนดอยสุเทพ โดยเทศบาลตำบลสุเทพมีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านดอปุยให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบบนพื้นที่สูงในการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กิจกรรมวันคุ้มครองโลกดังกล่าวยังได้รับความสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ บริจาคตู้จัดเก็บขยะพิษผ่านสถานกงสุลฯ เพื่อมอบให้หมู่บ้านดอยปุย และ ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย ในเคือบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ยังให้ความสนับสนุนจัดทำเสื้อยืดรณรงค์วันคุ้มครองโลกอีกด้วย


สงกรานต์ เทศบาลตำบลสุเทพ <17 เม.ย. 54>


เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน
สงกรานต์ เทศบาลตำบลสุเทพ
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
การประกวดลาบ ประกวดอาหารถูกหลักอนามัย อาหารไทยพื้นเมือง
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชมและฟังซอพื้นเมือง รับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

กลางคืนพบกับ การแสดงดนตรี นักร้องรับเชิญและแดนเซอร์ตลอดงาน


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลสุเทพ

http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.211156662244983.60314.169223999771583

ศูนย์เด็กเล็ก ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ <11 มี.ค. 54>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริม

ประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอยปุย

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ รวมจำนวน 153 คน

ไปทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของสัตว์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

ในวันที่ 11 มีนาคม 2544 ที่ผ่านมา

กีฬาเชื่อความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <25 ก.พ. 54>เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีและรักกิจกรรมการเล่นกีฬา

แสดงความสามารถในด้านทักษะการเล่นกีฬา และมีความรู้ ความเข้าใจ

กฎ กติกาต่าง ๆ ของการแข่งขัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็ก ชุมชน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าร่วมประชุม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาฯ <21 ก.พ. 54>

 

 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2555 - 2557)

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

ลงนามข้อตกลง <14 ม.ค. 54>

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกันระหว่าง อพท. กับ ภาคีเครือข่าย 4 ตำบล (เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลแม่เหียะ อบต.หนองควาย อบต.บ้านปง) และ 2 วิสาหกิจชุมชน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก <20 ก.ค. 53>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่  สาขาวิชาการตลาด  สาขาบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ออกรณรงค์ในโครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 53 ณ บ้านห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี <12 ก.ค. 53>


เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี


เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสุเทพ
นำโดย นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุ เทพ
พร้อมด้วย นายธัญศักดิ์แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร
และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชีนีนาถ
ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com