วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 10 คน
สถิติเดือนนี้ 12362 คน
สถิติปีนี้ 30343 คน
สถิติทั้งหมด 2724783 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลสุเทพ <28 ม.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่ 28มกราคม 2552  นายทวีพงษ์   หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ ณ  โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์   โดยมีนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดเก็บรายได้ตามนโยบายรัฐบาลและเทศบาลตำบลสุเทพ  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ปรับปรุงระบบการทำงานปฏิบัติงานของฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความรวดเร็วในการบริการและกำหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเน้นการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด
นายทวีพงษ์   กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตำบลสุเทพได้มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาเทศบาลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยต้องนำแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่นให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาทุกๆและสำหรับการจัดเก็บรายได้เป็นภารกิจและเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการจัดเก็บภาษีถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ของเทศบาลในการที่จะนำมาพัฒนาในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
 สำหรับเทศบาลตำบลสุเทพได้นำการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเทศบาลตำบลสุเทพได้รับรางวัลความพยามยามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ2550 และรางวัลที่2 กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  และสำหรับการเข้าอบรมในครั้งนี้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ชำระภาษีตรงตามกำหนดจำนวน 2รายได้แก่นายนพรัตน์ สุธีรทัตต์ และนายสมชาย ตั้งสัมพันธ์ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้านร่ำเปิง <24 ม.ค. 52>เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552

นายประสาตร์ ล้อมลาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน
ร่ำเปิง  

ณ เทศบาลตำบลสุเทพ  


ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้านร่ำเปิงเป็นประเพณี ที่สืบทอดตั้งแต่โบราณ

เพื่อปกป้องคุ้มครองชาวบ้านในตำบลสุเทพให้ปลอดภัยจากอันตราย

และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในตำบลสุเทพได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของตำบลไว้สืบทอดต่อไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัศนะศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ <16 ม.ค. 52>วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย

 จัดโครงการ ชวนน้องเที่ยวสวนสัตว์

 โดยได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมทัศนะศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ <13 ม.ค. 52>นายทวีพงษ์  หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

ณ. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารร้านค้าชุมชน  เทศบาลตำบลสุเทพสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของแต่ละ เทศบาล

เพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ 

โดยการประชุมในครั้งนี้มาจาก เทศบาลตำบลป่าแดด  เทศบาลตำบลหนองหอย 

เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  และหน่วยงานท้องถิ่นระดับอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพและขอรับการสนับสนุนต่อไป

องค์การบริหารตำบลโนนทองอินทร์ จ.อุดรธานี เข้าทัศนศึกษาดูงาน <13 ม.ค. 52>

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อ.อู่แก้ว จ.อุดรธานี

คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นและพนักงาน

เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

ในด้านการบริหารจัดการทั่วไป

พร้อมเข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6

เยี่ยมชมการบูรณะวัดพระธาตุแสงจันทร์ <12 ม.ค. 52>
นายประสาตร์ ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เข้าเยี่ยมชมการบูรณะวัดพระธาตุแสงจันทร์ (วัดร้าง)

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพงานวันเด็กประจำปี 2552 <11 ม.ค. 52>


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

เทศบาลตำบลสุเทพ

 

วันที่11 มกราคม 2552  นายทวีพงศ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 

เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552  

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ  


การจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน

แสดงออกในทางที่เหมาะสม และนอกจากนั้นเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนตำบลสุเทพ

ให้มีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  สติปัญญา รวมถึงการ ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนที่ดี

ของชาติต่อไป 


สำหรับกิจกรรมภายงานนั้นจะมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ ทั้ง 15 หมู่บ้านของตำบลสุเทพ

การจัดกิจกรรมการเล่นเกม  ตอบปัญหาชิงรางวัล  การออกบูธของเจ้าหน้าที่ไฟป่า

ซุ้มเล่นเกมจาก สภ ภูพิงค์ราชนิเวศน์  ซุ้มเกษตรตัวน้อย จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง

ซุ้มทำการ์ดจากกระดาษทิชชู และที่ได้รับความสนใจจากน้องและพ่อแม่ผู้ปกครองคือ

การสาธิตจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ออกมาสาธิต ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้อุบัติเหตุ

โดยการตัดเหล็กช่วยเหลือชีวิต การสาธิตการการเกิดแก๊ซรั่ว และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากตึกสูง

และการแสดงความสามารถพิเศษจากน้อง ๆ อีกมากมาย

โดยนายกทวีพงษ์ ได้กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมในวันเด็กในปีนี้

ถือว่าเป็นปีแรกในการจัดกิจกรรมวันเด็กรวมกันทั้ง 15 หมู่บ้านของตำบลสุเทพ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ เพื่อให้เยาวชนของตำบลสุเทพ

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความสามัคคีกันเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

ผู้ใหญ่จะต้องให้ความสำคัญ และช่วยกันพัฒนาส่งเสริมให้เด็กมีความเจริญในทุกด้าน

เติบโตต่อไปเป็นกำลังหลักของชาติต่อไป


สิ่งสำคัญอยากให้เยาวชนของตำบลสุเทพเป็นเยาวชนที่ดีของตำบล

ซึ่งต่อไปภายหน้าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังของตำบลสุเทพ

และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความเพลินเพลิดในกิจกรรมต่างๆ

รวมถึงการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ให้กับเด็กและเยาวชนของตำบลสุเทพของเรา

ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป


 


เปิดศูนย์เฉพาะกิจภัยหนาวแจกผ้าห่ม <08 ม.ค. 52>
เทศบาลตำบลสุเทพเปิดศูนย์เฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 
2552

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรในพื้นที่


นาย ทวีพงษ์ หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เฉพาะกิจ

และแก้ไขปัญหาภัยหนาว และมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

ในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2552 

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ “ทุกอำเภอ”

เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) และได้รับอิทธิพลจากบริเวณ

ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวจัด ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบ

จากภาวะอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป จึงจำเป็นต้องรีบให้ความช่วยเหลือราษฎร

ผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน และพื้นที่ของเทศบาลตำบลสุเทพเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว

เพราะมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาจึงทำให้มีอากาศที่หนาวเย็นและพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ

จากอากาศหนาวเป็นอย่างมาก


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในปีที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่

จำนวน 1,000 ราย และในปีพ.ศ.2552 นี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ

ในการออกสำรวจและช่วยดำเนินการให้ข้อมูลของผู้ประสบภัยหนาว โดยพิจารณาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เป็นธรรม และได้คำนึงถึงความเดือนร้อนของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการทุพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ไร้ผู้อุปการะ มีฐานะยากจน และครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้ 

และการสำรวจพบว่ามีจำนวนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นประมาณ  3,000 ราย

และในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวนั้นจะต้องคลอบคลุมและทั่วถึง  


สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในรูปแบบคาราวานต้ายภัยหนาว

เทศบาลตำบลสุเทพได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ

ในวันที่ 7 - 9 มกราคม 2552 เป็นต้นไป 


วันที่ 7 มกราคม 2552

เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านดอยปุย   บ้านภูพิงค์ บ้านดอยปุย และบ้านห้วยแก้ว  


วันที่ 8 มกราคม 2552

เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านเชิงดอย บ้านใหม่หลังมอ บ้านหลิ่งห้า บ้านอุโมงค์ และ บ้านร่ำเปิง


วันที่ 9มกราคม 2552

เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านกองบิน 41 บ้านทรายคำ บ้านต้นกุก บ้านห้วยทราย บ้านสันลมจอย และบ้านโป่งน้อย

 
ชมรมผู้สูงอายุมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ <22 ธ.ค. 51>ชมรมผู้สูงอายุตำบลสุเทพเข้าอวยพรปีใหม่

โดยมอบกระเช้าของขวัญให้กับ

นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ 

โดยมีคุณพ่อสุวัฒน์ ขำสุข ประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นตัวแทนเข้ามอบ

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพบันทึกเทปโทรทัศน์ <22 ธ.ค. 51>นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ 

บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของสถาบันกวดวิชา RAC

สำหรับเนื้อหาการบันทึกเทปโทรทัศน์ในครั้งนี้

เป็นการแนะนำในการศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์

กับการประกอบอาชีพและการทำงานในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยการบันทึกเทปครั้งนี้จะนำเผยแพร่ทาง สถาบันกวดวิชา RAC ที่มีทั่วประเทศ


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com