วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 495 คน
สถิติเดือนนี้ 17315 คน
สถิติปีนี้ 289309 คน
สถิติทั้งหมด 2670701 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เปิดศูนย์เฉพาะกิจภัยหนาวแจกผ้าห่ม <08 ม.ค. 52>
เทศบาลตำบลสุเทพเปิดศูนย์เฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 
2552

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรในพื้นที่


นาย ทวีพงษ์ หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เฉพาะกิจ

และแก้ไขปัญหาภัยหนาว และมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

ในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2552 

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ “ทุกอำเภอ”

เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) และได้รับอิทธิพลจากบริเวณ

ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวจัด ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบ

จากภาวะอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป จึงจำเป็นต้องรีบให้ความช่วยเหลือราษฎร

ผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน และพื้นที่ของเทศบาลตำบลสุเทพเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว

เพราะมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาจึงทำให้มีอากาศที่หนาวเย็นและพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ

จากอากาศหนาวเป็นอย่างมาก


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในปีที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่

จำนวน 1,000 ราย และในปีพ.ศ.2552 นี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ

ในการออกสำรวจและช่วยดำเนินการให้ข้อมูลของผู้ประสบภัยหนาว โดยพิจารณาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เป็นธรรม และได้คำนึงถึงความเดือนร้อนของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการทุพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ไร้ผู้อุปการะ มีฐานะยากจน และครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้ 

และการสำรวจพบว่ามีจำนวนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นประมาณ  3,000 ราย

และในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวนั้นจะต้องคลอบคลุมและทั่วถึง  


สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในรูปแบบคาราวานต้ายภัยหนาว

เทศบาลตำบลสุเทพได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ

ในวันที่ 7 - 9 มกราคม 2552 เป็นต้นไป 


วันที่ 7 มกราคม 2552

เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านดอยปุย   บ้านภูพิงค์ บ้านดอยปุย และบ้านห้วยแก้ว  


วันที่ 8 มกราคม 2552

เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านเชิงดอย บ้านใหม่หลังมอ บ้านหลิ่งห้า บ้านอุโมงค์ และ บ้านร่ำเปิง


วันที่ 9มกราคม 2552

เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านกองบิน 41 บ้านทรายคำ บ้านต้นกุก บ้านห้วยทราย บ้านสันลมจอย และบ้านโป่งน้อย

 
ชมรมผู้สูงอายุมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ <22 ธ.ค. 51>ชมรมผู้สูงอายุตำบลสุเทพเข้าอวยพรปีใหม่

โดยมอบกระเช้าของขวัญให้กับ

นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ 

โดยมีคุณพ่อสุวัฒน์ ขำสุข ประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นตัวแทนเข้ามอบ

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพบันทึกเทปโทรทัศน์ <22 ธ.ค. 51>นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ 

บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของสถาบันกวดวิชา RAC

สำหรับเนื้อหาการบันทึกเทปโทรทัศน์ในครั้งนี้

เป็นการแนะนำในการศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์

กับการประกอบอาชีพและการทำงานในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยการบันทึกเทปครั้งนี้จะนำเผยแพร่ทาง สถาบันกวดวิชา RAC ที่มีทั่วประเทศ

นายอดิศร กำเนิดศิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนเทศบาลตำบลสุเทพ <18 ธ.ค. 51>
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

นายอดิศร กำเนิดศิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ได้ออกเยี่ยมเยือนและพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสุเทพ

โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ให้การต้อนรับและแจ้งผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามต่าง ๆ

โดยได้มอบแนวนโยบายในการมีส่วนร่วมของชุมชน

และวาระที่เร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของปัญหายาเสพติดในชุมชน

ที่จะต้องฝากผู้นำชุมชนในการสอดส่องดูแลอีกด้วย

ผู้จัดการสาขา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง มอบช่อดอกไม้อวยพรปีใหม่ <18 ธ.ค. 51>
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

คุญปิยะสุดา วิภาตะศิลปิน

ผู้จัดการสาขาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)


สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง

เข้าพบนายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เพื่อมอบช่อดอกไม้และอวยพรปีใหม่

สมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกฯ <12 ธ.ค. 51>

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเข้าพบ นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลสุเทพให้การช่วยเหลือคนตาบอดในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือคนพิการตาบอด

ให้มีงานทำและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เห็นชอบให้มีการช่วยเหลือและสั่งการ

ให้เจ้าหน้าที่สำรวจประชากรในพื้นที่และทำการช่วยเหลือต่อไป

นายกฯ บันทึกเทปอวยพรปีใหม่ 2552 <12 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551ที่ผ่านมา

ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิ้ลทีวี

เข้าบันทึกเทป นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

บันทึกเทปอวยพรปีใหม่ 2552 ให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวตำบลสุเทพ

พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ

ในด้านการเตรียมความพร้อมในการเตรียมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่

โดยการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมและณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ

และนอกจากนั้นยังขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัสกับอากาศหนาวในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ

อันได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และบ้านม้งดอยปุยอีกด้วย

ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 <12 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

ที่โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นประธานในการเปิดการประชุมและคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อบรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม


ในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายประสาตร์ ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ

ประธาน อสม. ประธานประชาคมหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน <09 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นำโดยนายเชี้ยว จิรวัฒนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย

พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นและพนักงาน

เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

ในด้านการบริหารจัดการทั่วไป

พร้อมเข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6
เทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551 <09 ธ.ค. 51>


เทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551


วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 07.09 น. เทศบาลตำบลสุเทพ

นำโดยนายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

และสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสุเทพโดย

ได้นำข้าราชการและพี่น้องประชาชนตำบลสุเทพ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง

แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูปและพิธีเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์จำนวน 9 รูป    

ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ 


ในช่วงค่ำ ได้จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2551

โดยในปีนี้ได้มีพ่อตัวอย่างที่ได้รับโล และประกาศเกียรติคุณจำนวน15 คน

จาก 15 หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ


จากนั้นนายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้นำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  ข้าราชการ  และ พี่น้องประชาชนตำบลสุเทพ

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) และ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2551  


จากนั้นทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551

ยังมีการจัดการประกวดร้องเพลง ทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อชิงตำแหน่งนักร้องดีเด่น ชิงเงินรางวัลกว่า 3000 บาท

พร้อมเกียรติบัตรและยังมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล อีกด้วย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com