เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 882 คน
สถิติเดือนนี้ 15563 คน
สถิติปีนี้ 238433 คน
สถิติทั้งหมด 2619825 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

แถลงข่าวกิจกรรม "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" <22 ต.ค. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ

จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม

"ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย"

ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย


โดยมี
นายทวีพงษ์ หินคำ
  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประธานกรรมการการดำเนินการ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล (น้อย ไอยรา)
ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ผอ.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้


การจัดงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" เป็นงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลสุเทพ

ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมู่บ้านห้วยแก้ว เทศบาลตำบลสุเทพ และกองทุนน้อมรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัย

เพื่อน้อมรำลึกสักการะ มุฑิตา แด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ได้สร้างคุณงามความดีและบูรณปฏิสังขรณ์

โบราณสถานและโบราณวัตถุ ในแผ่นดินล้านนาซึ่งไม่อาจนับได้ และประการสำคัญท่านเป็นผู้นำ

ในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่


สำหรับการจัดงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ในปี พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงบการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรม

เพื่อขึ้น เพื่อให้ศรัทธา สาธุชน และอนุชนรุ่นหลัง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

ได้มีโอกาสศึกษา ประวัติ ผลงาน และคำสอน ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งถือเป็นนักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา

อาทิเช่น การเสวนาหัวข้อ "ครุบาเจ้าศรีวิชัย ชีวิต คำสอน ศรัทธา สถาปัตย์" งานนิทรรศการการโชว์

วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นต่าง ๆ ที่หาดูได้ยาก อีกทั้งการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง

ครูบาเจ้าศรีวิชัย และ พระเครื่องสกุลหริภุญไชย และสกุลเชียงใหม่ รวมกว่า 250 รายการ
เดินวิ่งดอยปุยมินิมราธอน ครั้งที่ 2 <15 ต.ค. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านม้งดอยปุย

จัดกิจกรรม เดินวิ่งดอยปุยมินิมารธอน ครั้งทีั่ 2

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความสามัคคี 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ ลานจอดรถบ้านดอยปุย


โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

 เป็นประธานในการเปิดพิธี และปล่อยตัวผู้ร่วมแข่งขัน

และคณะผู้บริหาร สภาชิกสภาเทศบาล

เข้าร่วมกิจกรรม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย


ธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551 : วัดโป่งน้อย <04 ต.ค. 51>
คณะสงฆ์ตำบลสุเทพ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพ เขต 1 - 2

ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่

จัด โครงการธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551

ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ให้การต้อนรับ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี <02 ต.ค. 51>

 

 

 

คณะผู้บริหาร และพนักงาน เทศบาลตำบลสุเทพ

ให้การต้อนรับ นายสมชาย วงค์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี และคณะ

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน <26 ก.ย. 51>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ

จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2551

ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน พ.ศ. 2551

ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ร่วมเข้าอบรมทั้งสิ้น 24 นาย

กีฬาสี พ่อ แม่ ลูก ผูกสัมพันธ์ <26 ก.ย. 51>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดกิจกรรม กีฬาสี พ่อ แม่ ลูก ผูกสัมพันธ์

ในวันศุกร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551


ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

สัมมนาเพิ่มทักษะการบริหารจัดการชุมชน <24 ก.ย. 51>
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ

สัมมนาเพิ่มทักษะการบริหารจัดการชุมชน

โดยได้นำ ผู้นำชุมชน ประชาคม และผู้สูงอายุ ทัศนศึกษาดูงาน

วันระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน พ.ศ. 2551

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ เข้าทัศนศึกษาดูงาน <19 ก.ย. 51>เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร และพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

เข้าทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลสุเทพ

ในด้านการสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน

พร้อมเข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เข้าศึกษาดูงาน <16 ก.ย. 51>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เข้าทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 29 ท่าน

ในวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน เข้าทัศนศึกษาดูงาน <11 ก.ย. 51>องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี

เข้าทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสุเทพ

ในด้านการจัดเก็บรายได้ และศึกษาข้อมูลของการยกฐานะของเทศบาล

ในวันที่ 11 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com