วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 26 คน
สถิติเดือนนี้ 12378 คน
สถิติปีนี้ 30359 คน
สถิติทั้งหมด 2724799 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายอดิศร กำเนิดศิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนเทศบาลตำบลสุเทพ <18 ธ.ค. 51>
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

นายอดิศร กำเนิดศิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ได้ออกเยี่ยมเยือนและพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสุเทพ

โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ให้การต้อนรับและแจ้งผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามต่าง ๆ

โดยได้มอบแนวนโยบายในการมีส่วนร่วมของชุมชน

และวาระที่เร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของปัญหายาเสพติดในชุมชน

ที่จะต้องฝากผู้นำชุมชนในการสอดส่องดูแลอีกด้วย

ผู้จัดการสาขา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง มอบช่อดอกไม้อวยพรปีใหม่ <18 ธ.ค. 51>
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

คุญปิยะสุดา วิภาตะศิลปิน

ผู้จัดการสาขาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)


สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง

เข้าพบนายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เพื่อมอบช่อดอกไม้และอวยพรปีใหม่

สมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกฯ <12 ธ.ค. 51>

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเข้าพบ นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลสุเทพให้การช่วยเหลือคนตาบอดในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือคนพิการตาบอด

ให้มีงานทำและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เห็นชอบให้มีการช่วยเหลือและสั่งการ

ให้เจ้าหน้าที่สำรวจประชากรในพื้นที่และทำการช่วยเหลือต่อไป

นายกฯ บันทึกเทปอวยพรปีใหม่ 2552 <12 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551ที่ผ่านมา

ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิ้ลทีวี

เข้าบันทึกเทป นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

บันทึกเทปอวยพรปีใหม่ 2552 ให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวตำบลสุเทพ

พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ

ในด้านการเตรียมความพร้อมในการเตรียมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่

โดยการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมและณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ

และนอกจากนั้นยังขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัสกับอากาศหนาวในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ

อันได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และบ้านม้งดอยปุยอีกด้วย

ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 <12 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

ที่โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นประธานในการเปิดการประชุมและคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อบรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม


ในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายประสาตร์ ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ

ประธาน อสม. ประธานประชาคมหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน <09 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นำโดยนายเชี้ยว จิรวัฒนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย

พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นและพนักงาน

เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

ในด้านการบริหารจัดการทั่วไป

พร้อมเข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6
เทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551 <09 ธ.ค. 51>


เทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551


วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 07.09 น. เทศบาลตำบลสุเทพ

นำโดยนายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

และสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสุเทพโดย

ได้นำข้าราชการและพี่น้องประชาชนตำบลสุเทพ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง

แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูปและพิธีเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์จำนวน 9 รูป    

ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ 


ในช่วงค่ำ ได้จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2551

โดยในปีนี้ได้มีพ่อตัวอย่างที่ได้รับโล และประกาศเกียรติคุณจำนวน15 คน

จาก 15 หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ


จากนั้นนายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้นำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  ข้าราชการ  และ พี่น้องประชาชนตำบลสุเทพ

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) และ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2551  


จากนั้นทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551

ยังมีการจัดการประกวดร้องเพลง ทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อชิงตำแหน่งนักร้องดีเด่น ชิงเงินรางวัลกว่า 3000 บาท

พร้อมเกียรติบัตรและยังมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล อีกด้วย
ร่วมขบวนอัญเชิญ และเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ <03 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เข้าร่วมงานราชพฤกษ์ ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

เพื่อร่วมพิธีอัญเชิญ และเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ

ปางสมถะวิปัสสนากรรมฐาน ณ สวนราชพฤกษ์ 2549

โดยมีประชาชนชาวตำบลสุเทพ เข้าร่วมขบวนอัญเชิญและเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และประชาสัมพันธ์การจัดประชุม

สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 25 -26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

มอบธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี <28 พ.ย. 51>ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ได้อัญเชิญธงเฉลิมพระเกียรติที่ประดิษฐาน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าขบวน เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ จาก เทศบาลตำบลสุเทพ

ไปยังบริเวณสี่แยกเชียงใหม่ภูคำ เพื่อส่งมอบธงเฉลิมพระเกียรติ

ต่อไปยัง นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ต่อไปรับธงพระราชทาน จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี <27 พ.ย. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลสุเทพ

ร่วมใจรักสามัคคี จัดขบวนเดิ่น-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อต้องรับธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

เมื่่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รับธงเฉลิมพระเกียรติจากนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ

เพื่อนำธงเฉลิมพระเกียรติไปประดิษฐาน ณ ลานกิจกรรมข้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เพื่อเฉลิมฉลองต่อไป


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com