วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 505 คน
สถิติเดือนนี้ 17325 คน
สถิติปีนี้ 289319 คน
สถิติทั้งหมด 2670711 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ร่วมขบวนอัญเชิญ และเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ <03 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เข้าร่วมงานราชพฤกษ์ ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

เพื่อร่วมพิธีอัญเชิญ และเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ

ปางสมถะวิปัสสนากรรมฐาน ณ สวนราชพฤกษ์ 2549

โดยมีประชาชนชาวตำบลสุเทพ เข้าร่วมขบวนอัญเชิญและเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และประชาสัมพันธ์การจัดประชุม

สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 25 -26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

มอบธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี <28 พ.ย. 51>ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ได้อัญเชิญธงเฉลิมพระเกียรติที่ประดิษฐาน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าขบวน เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ จาก เทศบาลตำบลสุเทพ

ไปยังบริเวณสี่แยกเชียงใหม่ภูคำ เพื่อส่งมอบธงเฉลิมพระเกียรติ

ต่อไปยัง นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ต่อไปรับธงพระราชทาน จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี <27 พ.ย. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลสุเทพ

ร่วมใจรักสามัคคี จัดขบวนเดิ่น-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อต้องรับธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

เมื่่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รับธงเฉลิมพระเกียรติจากนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ

เพื่อนำธงเฉลิมพระเกียรติไปประดิษฐาน ณ ลานกิจกรรมข้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เพื่อเฉลิมฉลองต่อไป

เฉลิมฉลอง ธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 สร้างสามัคคี <27 พ.ย. 51>ในช่วงค่ำ (27 พ.ย. 2551) เทศบาลตำบลสุเทพ

ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เหียะ จัดงานเฉลิมฉลองธงเฉลิมพระเกียรติ

"จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"

โดยมีการแสดงจากเทศบาลตำบลสุเทพ และ เทศบาลตำบลแม่เหียะ

สลับสับเปลี่ยนขึ้นแสดง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองธงเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระพี่นางฯ <15 พ.ย. 51>
เทศบาลตำบลสุเทพ และชาวตำบลสุเทพทุกหมู่เหล่า

เข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดภาพงาน "สืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551 <11 พ.ย. 51>

 


 

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน


สืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551 

 


เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง โดยให้วัด ชุมชน

สถานศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น

ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกัน

ในวันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ณ ลาดจอดรถเทศบาลตำบลสุเทพ


กิจกรรมภาคภาควัน
เริ่มการแข่งขัน 10.00 น. เป็นต้นไป
การแข่งขัน บอกไฟลูกหนูหมื่น
การแข่งขัน ยิงก๋ง

กิจกรรมภาคกลางคืน
เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
-
การประกวดกระทงประดิษฐ์
-
การประกวดนางนพมาศจำแลง
-
การประกวดซุ้มประตูป่า และ มอบรางวัลให้แก่การประกวดแข่งขันต่าง ๆ
-
การแสดงดนตรี

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน


| หมู่บ้านชญยล | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ |

| หจก. เอส.พี.อินเตอร์เทรด | สินธนา รีสอร์ท | การท่าอากาศยานเชียงใหม่ |

 | L.O.T Thailand จำกัด โดย คุณอัจฉรา โคจรสวัสดิ์ | คุณอมราภรณ์ ฤกษ์เกษม |

 | โรงแรม Best Westen เชียงใหม่ | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด |

| โรงแรม เดอะเรสซิเด้นซ์ | โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ |

| บมจ. ธนาคารแลนด์แลนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย สาขาย่อยบิ๊กซี หางดง |

| ร้านอาหารบ้านแก้วเฮือนคำ | พฤกษาเพลส | ประมวลภาพ "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" <09 พ.ย. 51>
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา มช.


จัดงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย

ในวันที่ 9 พ.ย. 51

ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (ทางขึ้นดอยสุเทพ)

ในงานมีการเสวนาหัวข้อ ครูบาศรีวิชัย ชีวิต คำสอน ศรัทธา สถาปัตย์...

งานนิทรรศการ โชว์วัตถุมงคลครูบาศรีวิชัยและพระสกุลลำพูน-เชียงใหม่

งานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องครูบาและพระล้านนา รางวัลเป็นรูปเหมือนบูชาของครูบาศรีวิชัยแถลงข่าวกิจกรรม "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" <22 ต.ค. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ

จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม

"ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย"

ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย


โดยมี
นายทวีพงษ์ หินคำ
  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประธานกรรมการการดำเนินการ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล (น้อย ไอยรา)
ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ผอ.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้


การจัดงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" เป็นงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลสุเทพ

ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมู่บ้านห้วยแก้ว เทศบาลตำบลสุเทพ และกองทุนน้อมรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัย

เพื่อน้อมรำลึกสักการะ มุฑิตา แด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ได้สร้างคุณงามความดีและบูรณปฏิสังขรณ์

โบราณสถานและโบราณวัตถุ ในแผ่นดินล้านนาซึ่งไม่อาจนับได้ และประการสำคัญท่านเป็นผู้นำ

ในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่


สำหรับการจัดงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ในปี พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงบการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรม

เพื่อขึ้น เพื่อให้ศรัทธา สาธุชน และอนุชนรุ่นหลัง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

ได้มีโอกาสศึกษา ประวัติ ผลงาน และคำสอน ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งถือเป็นนักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา

อาทิเช่น การเสวนาหัวข้อ "ครุบาเจ้าศรีวิชัย ชีวิต คำสอน ศรัทธา สถาปัตย์" งานนิทรรศการการโชว์

วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นต่าง ๆ ที่หาดูได้ยาก อีกทั้งการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง

ครูบาเจ้าศรีวิชัย และ พระเครื่องสกุลหริภุญไชย และสกุลเชียงใหม่ รวมกว่า 250 รายการ
เดินวิ่งดอยปุยมินิมราธอน ครั้งที่ 2 <15 ต.ค. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านม้งดอยปุย

จัดกิจกรรม เดินวิ่งดอยปุยมินิมารธอน ครั้งทีั่ 2

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความสามัคคี 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ ลานจอดรถบ้านดอยปุย


โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

 เป็นประธานในการเปิดพิธี และปล่อยตัวผู้ร่วมแข่งขัน

และคณะผู้บริหาร สภาชิกสภาเทศบาล

เข้าร่วมกิจกรรม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย


ธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551 : วัดโป่งน้อย <04 ต.ค. 51>
คณะสงฆ์ตำบลสุเทพ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพ เขต 1 - 2

ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่

จัด โครงการธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551

ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com