เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 70 คน
สถิติเดือนนี้ 21410 คน
สถิติปีนี้ 155572 คน
สถิติทั้งหมด 2536964 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี <10 มิ.ย. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)

ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาตำบลสุเทพตามนโยบายของผู้บริหาร

2. เพื่อรับทราบกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)

3. เพื่อระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนและรับทราบปัญหา
    ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับภาพรวมของตำบล

4. เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชนในพื้นที่

5. เพื่อนำปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดประชุมประชาคมตำบล
    มารวบรวมจัดทำเป็นโครงการเพื่อบรรจุเพิ่มเติมในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)


กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดคลองแม่ข่า <06 มิ.ย. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ
กองบิน 41  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่
แอร์พอร์ต
และประชาชนตำบลสุเทพ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด คลองแม่ข่า และคลองสาขา
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2551

โดยดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาดคลองสาธารณะประโยชน์
บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เฮงสวัสดิ์
และ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมลงนาม... <05 มิ.ย. 51>

นายชุมพร แสงมณี รองผวจ.เชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
พร้อมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์
และพัฒนาคลองแม่ข่า-คลองสาขา

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ และพัฒนา
คลองแม่ข่าและคลองสาขา อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกัน
จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดคลองแม่ข่าและลำคลองสาขา
เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่าและคลองสาขา
โดยในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2551
ถือเป็นการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมทำลายสิ่งแวดล้อม


ในกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย
นายประสาตร์ ล้อมลาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
เข้าร่วมลงนามเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ และพัฒนา
คลองแม่ข่า และคลองสาขา ในครั้งนี้ด้วย


และมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

บริเวณแยกศรีดอนชัย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90]  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com