วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 841 คน
สถิติเดือนนี้ 13193 คน
สถิติปีนี้ 31174 คน
สถิติทั้งหมด 2725614 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 

   

แจ้งปิดน้ำประปา วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 <27 พ.ย. 57>

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาให้กับ นางสาวอังคณา มีนมณี บ้านเลขที่ 56/5 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา  9.00 . – 13.00 . ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ถนนสุเทพ (หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ถนนบ้านใหม่หลังมอ ถนนบ้านหลิ่งห้า ถนนร่ำเปิง ถนนสายลมจอย ถนนกาแล ถนนหยาดฟ้า หมู่บ้านเคียงดอย ซอยเฟื่องฟ้า และซอยพุทธรักษา จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา โอกาสนี้


AOT ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยหลัง 21.00 น. <04 พ.ย. 57>

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็งหลัง 21.00 น. เพื่อความปลอดภัยในการบิน
ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าระบบแรงสูง <22 ต.ค. 57>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าระบบแรงสูง ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง 2557


ประกาศขอความร่วมมือ 1147_11358_scan0005.pdf (344 KB.)
ประกาศปิดน้ำประปา วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 <22 ก.ย. 57>

การประปาส่วนภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ บริเวณ สำหรับงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำอุโมงค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 22.00 น. - 04.00 น. ซึ่งจะทำให้น้ำประปา บริเวณ หมู่บ้านสุเทพาลัย หมู่บ้านชญยล หมู่บ้านสีวลี  หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ บ้านใหม่สามัคคี ซอย 17 บ้านใหม่สามัคคี ซอย 15 และบ้านช่างทอง จะไหลอ่อนหรือไม่ไหล จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
PEA แจ้งเตือนการละเมิดสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า <05 ก.ย. 57>

PEA ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้า หากพบบุคคลใดมาติดต่อ แอบอ้าง ว่าเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับจ้างแก้ไขมิเตอร์ หรือขายอุปกรณ์ที่อ้างว่าช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ ขโมยตัดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โปรดแจ้งให้การไไฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า PEA เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวม


จดหมายข่าวเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้า 1102_10896_NOTICE PEA.pdf (368 KB.)
ขอความร่วมมือเรียกชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น PEA <05 ก.ย. 57>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรที่สำคัญครั้งใหญ่ คือ การปรับภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย พร้อมเข้าสู่ประชาชนอาเซียน เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้ไฟ รวมทั้งเป็นพันธมิตรที่ดีต่อชุมชน จึงเสริมคำเรียกชื่อองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น PEA (พีอีเอ) จึงขอความร่วมมือท่านในการเรียกชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น PEA (พีอีเอ) ในการติดต่องานหรือการเรียกชื่อในโอกาสต่างๆ


PEA 1103_10897_PEA.pdf (440 KB.)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย" <22 ส.ค. 57>

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย" วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป


กำหนดการ 1095_10807_scan0001 (2).pdf (73 KB.)
ประกาศปิดน้ำประปา วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 <29 ก.ค. 57>

การประปาส่วนภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ บริเวณ แยกทางหลวงหมายเลข 121 ตัดกับถนนห้วยแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. - 18.00 น. ซึ่งจะทำให้น้ำประปา บริเวณ ถนนห้วยแก้ว ตั้งแต่สี่แยกรินคำถึงวัดศรีโสดา , ถนนสุเทพฝั่งเหนือ ตั้งแต่สามแยกถนนิมมานเหมินทร์ถึงฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดอุโมงค์ , ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่สี่แยกตลาดต้นพยอมถึงทางเข้าศูนย์ประชุมนานาชาติ , ตั้งแต่สี่แยกรินคำถึงทางเข้าวัดเจ็ดยอด , ถนนสุขสันต์ , ถนนป่าห้า , ถนนชมดอย ,ถนนสุขเกษม2 , ถนนช่างเคี่ยน , หมู่บ้านบ้านอิงดอย , ถนนสุเทพฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่สี่แยกตลาดต้นพยอมถึงทางแยกขึ้นร้านอาหารกาแล , ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่สี่แยกตลาดต้นพยอม ถึงทางเข้าวัดใหม่ห้วยทราย , ถนนบ้านใหม่หลังมอ ซอย 1 ถึงซอย 11 , ถนนมุฑิตา , ถนนคำหยาดฟ้า และ ถนนบ้านร่ำเปิง จะไหลอ่อนหรือไม่ไหล จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศปิดน้ำประปา วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 <29 ก.ค. 57>

การประปาส่วนภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ บริเวณ แยกทางหลวงหมายเลข 121 ตัดกับถนนสุเทพ ในคืนวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 น. - 06.00 น. ซึ่งจะทำให้น้ำประปา บริเวณ ถนนหลิ่งห้า ซอย 1 ซอย 2 และซอย 4 จะไหลอ่อนหรือไม่ไหล จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 
     
หน้า   1 2 [3]  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com