วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 137 คน
สถิติเดือนนี้ 12489 คน
สถิติปีนี้ 30470 คน
สถิติทั้งหมด 2724910 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายก ทต.สุเทพ เป็นประธานเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย <23 มิ.ย. 60>

23 มิถุนายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยการจัดงานในครั้งนี้โรงเรียนโป่งน้อยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสุเทพและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 <19 มิ.ย. 60>

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 19 มิถุนายน 2560
โครงการ "ร้อยดวงใจ จิตอาสาตำบลสุเทพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" <15 มิ.ย. 60>

15 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "ร้อยดวงใจ จิตอาสาตำบลสุเทพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ดูงานเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ <05 มิ.ย. 60>

5 มิถุนายน 2560 กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพมีแนวนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และตณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์1 และโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จังหวัดเชียงราย <02 มิ.ย. 60>

2 มิถุนายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จังหวัดเชียงราย นำโดย นายศตพล วงค์วิริยะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับกองบิน 41 จัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลสุเทพ <29 พ.ค. 60>

29 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับกองบิน 41 จัดโครงการจัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลสุเทพ ณ กองบิน 41 โดยมี รศ.ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหา และมีหน่วยงานราชการ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ
ทต.สุเทพ จัด "โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน" เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น <27 พ.ค. 60>

27 พฤษภาคม 2560 กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน" เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกสอนเครื่องดนตรีล้านนา สะล้อ ซอ ซึงและขลุ่ย โดยมี อ.สุเนตร ธีระวัฒน์สกุล และ อ.ลักขณา ธีระวัฒน์สกุล พร้อมทีมวิทยากรมืออาชีพเป็นผู้ฝึกสอน เปิดเรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 30 ก.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


test 1846_14874_test.php ()
ทต.สุเทพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำบลสุขภาวะ <24 พ.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำบลสุขภาวะ โดย ศึกษาดูงานด้านกิจการสภาฯและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา ณ เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานกิจการสภาฯและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 21-24 พฤษภาคม 2560
ทต.สุเทพมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย <16 พ.ค. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางศรีลา บุตรเขียว ประชาชนหมู่ที่ 6
นายก ทต.สุเทพ ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยบ้านดอยปุย <16 พ.ค. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ นายภูจรัส จิรภากร ซึ่งนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ครอบครัวของนายภูจรัส จิรภากร ราษฎรบ้านดอยปุย บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ เด็กหญิงขวัญดาว จิรภากร และเด็กหญิงพีรญา จิรภากร บุตรของนายภูจรัส จิรภากร ซึ่งถูกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสต์ข้อความออนไลน์กล่าวหาว่า เด็กหญิงทั้งสองคนลักทรัพย์(นาฬิกาข้อมือ) ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2560

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com