วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 558 คน
สถิติเดือนนี้ 17378 คน
สถิติปีนี้ 289372 คน
สถิติทั้งหมด 2670764 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำบลสุขภาวะ <24 พ.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำบลสุขภาวะ โดย ศึกษาดูงานด้านกิจการสภาฯและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา ณ เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานกิจการสภาฯและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 21-24 พฤษภาคม 2560
ทต.สุเทพมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย <16 พ.ค. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางศรีลา บุตรเขียว ประชาชนหมู่ที่ 6
นายก ทต.สุเทพ ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยบ้านดอยปุย <16 พ.ค. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ นายภูจรัส จิรภากร ซึ่งนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ครอบครัวของนายภูจรัส จิรภากร ราษฎรบ้านดอยปุย บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ เด็กหญิงขวัญดาว จิรภากร และเด็กหญิงพีรญา จิรภากร บุตรของนายภูจรัส จิรภากร ซึ่งถูกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสต์ข้อความออนไลน์กล่าวหาว่า เด็กหญิงทั้งสองคนลักทรัพย์(นาฬิกาข้อมือ) ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
ทต.สุเทพ ร่วมไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 <09 พ.ค. 60>

9 พฤษภาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในปีนี้นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากจุดที่ 12 ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
ทต.สุเทพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย <09 พ.ค. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ในนามเทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยแก่ นางอัญธิมา มีวรรณ์ ประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลสุเทพ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560
นายก ทต.สุเทพ พร้อมข้าราชการเข้ารับน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน <05 พ.ค. 60>

5 พฤษภาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายสุรกานต์ เข็มเพชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้ารับน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สำนักพระราชวัง
นายก ทต.สุเทพ นำขบวนน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานไปประกอบพิธีสมโภช ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ <05 พ.ค. 60>

5 พฤษภาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนำขบวนต้อนรับน้ำสรงพระราชทานฯสรงน้ำองค์พระธาตุดอยสุเทพฯ และผ้าไตรพระราชทาน อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมายังสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่และนำไปประกอบพิธีสมโภช ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <02 พ.ค. 60>

2 พฤษภาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสร้างเวทีและปรับปรุงซุ้มไม้ไผ่ และไฟส่องสว่าง บริเวณกาดม่วนใจ๋สันลมจอย หมู่ที่ 13 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <02 พ.ค. 60>

2 พฤษภาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสร้างเวทีและปรับปรุงซุ้มไม้ไผ่ และไฟส่องสว่าง บริเวณกาดม่วนใจ๋สันลมจอย หมู่ที่ 13 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3
ทต.สุเทพ ร่วมพิธีรำลึก 82 ปี การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ <30 เม.ย. 60>

30 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรำลึก 82 ปี การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อนขบวนจะเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย มีพิธีบวงสรวงหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีเจ้าวิชัย เวลา 07.59 น. จากนั้นเชิญหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย นั่งรถโบราณนำขบวนขึ้นไปจนถึงเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com