เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 964 คน
สถิติเดือนนี้ 15645 คน
สถิติปีนี้ 238515 คน
สถิติทั้งหมด 2619907 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมขอมติดำเนินการถมหนองน้ำสาธารณะบริเวณหลังวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ให้เป็นที่ดินสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน <08 ก.พ. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมกับบ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 โดย นายอาทิตย์ อ่องปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จัดการประชุมขอมติดำเนินการถมหนองน้ำสาธารณะบริเวณหลังวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ให้เป็นที่ดินสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันหนองน้ำดังกล่าวน้ำแห้ง ติ้นเขิน เป็นแหล่งสะสมขยะ และมีน้ำขัง ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเชื้อโรคต่างๆ โดยมีประชาชนหมู่ที่ 5 เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ในเบื้องต้นยกมือเห็นชอบ 78 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมงานมิตรประชากองบิน 41 ช่วยเหลือประชาชน ของกองบิน 41 <08 ก.พ. 60>

8 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานมิตรประชากองบิน 41 ช่วยเหลือประชาชน ของกองบิน 41 นำโดย น.อ.จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้ว่าการกองบิน 41 น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ เสนาธิการกองบิน 41 และ นางจรีรัตน์ สท้านไผท ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ แจกผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 200 คน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและสบทบทุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี <08 ก.พ. 60>

8 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มาบไผ่ จังหวัดชลบุรี <06 ก.พ. 60>

6 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มาบไผ่ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น "ตลาดต้องชม" บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ครั้งที่ 1/2560 <06 ก.พ. 60>

6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น "ตลาดต้องชม" บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนชุมชนตำบลสุเทพ พื่อวางแผนการดำเนินงานตลาดต้องชม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพเทศบาลตำบลสุเทพ <03 ก.พ. 60>

3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีเพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และการส่งเสริมความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร <31 ม.ค. 60>

31 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีเพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และการส่งเสริมความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย โดยมี นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเทวา อินธราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
กองการศึกษา ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 <27 ม.ค. 60>

27 มกราคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรม "กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
พิธีสวดพระอภิธรรมสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <23 ม.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) เมื่อ 20 มกราคม 2560
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 <23 ม.ค. 60>

18 มกราคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com