วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 174 คน
สถิติเดือนนี้ 12526 คน
สถิติปีนี้ 30507 คน
สถิติทั้งหมด 2724947 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุม กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ ครั้งที่ 2/2560 <04 เม.ย. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุม กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 และสรุปข้อสั่งการ มอบหมายการปฏิบัติงาน ของ กก.ตร.สภ. โดยมีคณะตำรวจ สภ.ภูพิงค์ฯ นำโดย พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้แทนกำนันตำบลสุเทพ ผู้แทน ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และคณะกรรมการ กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ เข้าร่วมการประชุม เมื่อ 4 เมษายน 2560




ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <29 มี.ค. 60>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560  วันที่ 27 มีนาคม 2560    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ




ประชุมจัดระเบียบป้าย <29 มี.ค. 60>

 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการประชุมจัดระเบียบป้ายบริเวณสี่แยกไฟแดงเทศบาลตำบลสุเทพ (บ้านใหม่-ชญยล) สี่แยกอุโมงค์ (สิบสองปันนา) และแยกทางเข้าบ้านทรายคำ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อจัดระเบียบป้ายของธุรกิจร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งป้ายในจุดดังกล่าว และร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเจ้าของป้าย เพื่อจัดระเบียบต่อไป วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ




ปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 <29 มี.ค. 60>

 เทศบาลตำบลสุเทพจัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ มีกิจกรรมออกกำลังกาย แช่เท้าด้วยสมุนไพร บริหารร่างกายขณะแช่เท้า กิจกรรมนันทนาการ และพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญนักเรียนใหม่ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีกว่า 100 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ และต่อจากนี้ไปจะมีการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ  ทุกวันพุธ




โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ <29 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันที่ 16-19 มีนาคม 2560 ณ บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราดและ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี




ทต.สุเทพ ดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลสุเทพ ครั้งที่1/2560 <15 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลสุเทพ ครั้งที่1/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ อปพร. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ




วันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "คิดดี..ทำดี..พูดดี..มีความสุข" <08 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "คิดดี..ทำดี..พูดดี..มีความสุข" ในงานมีการแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูธีรสุตพจน์ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ และมอบรางวัลแก่สตรีดีเด่นจำนวน 18 คน พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดผาลาด ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ เมื่อ 8 มีนาคม 2560




พิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการ D.A.R.E. (การต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <08 มี.ค. 60>

6 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการ D.A.R.E. (การต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย




ทต.สุเทพจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20" <04 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20" ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 4 มีนาคม 2560




กองสาธารณสุขฯ ทต.สุเทพ จัดโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 <03 มี.ค. 60>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดนท์ เมื่อ 3 มีนาคม 2560

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com