วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 133 คน
สถิติเดือนนี้ 12485 คน
สถิติปีนี้ 30466 คน
สถิติทั้งหมด 2724906 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีเพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และการส่งเสริมความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร <31 ม.ค. 60>

31 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีเพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และการส่งเสริมความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย โดยมี นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเทวา อินธราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
กองการศึกษา ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 <27 ม.ค. 60>

27 มกราคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรม "กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
พิธีสวดพระอภิธรรมสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <23 ม.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) เมื่อ 20 มกราคม 2560
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 <23 ม.ค. 60>

18 มกราคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
นายก ทต.สุเทพ นำทีมออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนของรัฐบาล <13 ม.ค. 60>

11 มกราคม 2560 กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนของรัฐบาล โดย อำเภอเมืองเชียงใหม่และเทศบาลตำบลสุเทพ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดพิธีมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ถวายเป็นพระราชกุศล <23 ธ.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพและคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ถวายเป็นพระราชกุศล แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 23 ธันวาคม 2559
๙ ตามรอย...เสด็จพระราชดำเนิน <22 ธ.ค. 59>

21 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ หมู่บ้านดอยปุยและหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน จัดงาน ๙ ตามรอย...เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตระหนักถึงพรมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีถวายสักการะสัญลักษณ์สถานแห่งการเสด็จพระราชดำเนิน เดินตามรอยพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จเยือนดอยปุย ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานที่ 1 (ผาดำ)ไปยังหมู่บ้านดอยปุย และมีการจุดเทียนแปรอักษรถวายความอาลัยในรูปหัวใจ และดอยปุยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าหนึ่งพันคน
รับมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ พลังใจ รวมภัย ต้านภัยหนาว ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) <21 ธ.ค. 59>

21 ธันวาคม 2559 นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ พลังใจ รวมภัย ต้านภัยหนาว ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดโครงการชาวตำบลสุเทพร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมศึกษาดูงาน <14 ธ.ค. 59>

14 - 15 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ นำประชาชนตำบลสุเทพเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง และเข้าศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริฯ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันการทุจริต ณ เทศบาลตำบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี
"ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 9" <11 ธ.ค. 59>

10 - 11 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 9" โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com