เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 65 คน
สถิติเดือนนี้ 21405 คน
สถิติปีนี้ 155567 คน
สถิติทั้งหมด 2536959 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายก ทต.สุเทพ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ บุคคล องค์กรดีเด่น และเครือข่ายครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ <09 ก.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ บุคคล องค์กรดีเด่น และเครือข่ายครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องในวันครบรอบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ทรงเตริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
"โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559" ครั้งที่ 2 <09 ก.ย. 59>

"โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559" ครั้งที่ 2 เปิดให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ แจกปุ๋ยหมัก EM บริการทะเบียนราษฎร์ บริการชำระค่าขยะ ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยสุเทพ เมื่อ 9 กันยายน 2559
โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน41" <07 ก.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน41" ต่อ น.ท.เอกวิทย์ โชติเชย ผบ.พัน.อย.บน.41 ประธานเปิดโครงการฯ โดยมีประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองบิน 41 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอากาศโยธิน กองบิน41 เมื่อ 7 กันยายน 2559
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 <03 ก.ย. 59>

เริ่มแล้วค่ะ "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559" ที่แรกที่วัดโป่งน้อยเมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เปิดให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ แจกกล้าพันธ์ไม้และปุ๋ยหมัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยังมีอีก 2 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยสุเทพ และวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ท่านที่ยังไม่ได้มารับบริการ เชิญมารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าวนะคะ
ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2559 <31 ส.ค. 59>

31 สิงหาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2559 โดยเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกองบิน 41 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดขึ้น เพื่อขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เตรียมความพร้อมในการรองรับน้ำช่วงฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2559 <30 ส.ค. 59>

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2559  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ มาให้ความรู้ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมกว่า 70 ร้าน ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
ทต.สุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย <27 ส.ค. 59>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ และศึกษาดูงาน โดยเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และกองทุนร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 26 - 27 สิงหาคม 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 <25 ส.ค. 59>

25 สิงหาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ และลานสำหรับเด็กเล็ก มีเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 3 ศูนย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ตามรอยอารยธรรมล้านนา" และกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 <12 ส.ค. 59>

12 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ และเวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ตามรอยอารยธรรมล้านนา" โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เริ่มปั่นจากอนุสาวรีย์ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย ผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ แวะตามรอยพระเจ้าติโลกราช ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร แวะชมจิตรกรรม ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม แล้วปั่นต่อไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันมจอย และสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อร่วมปลูกป่าตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมีนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อบรมโครงการ หอพักสร้างสุข ประจำปี 2559 <11 ส.ค. 59>

11 สิงหาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ หอพักสร้างสุข ประจำปี 2559 โดยมีประธานชมรมหอพักเอกชนแม่โจ้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพักที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com