วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 192 คน
สถิติเดือนนี้ 13191 คน
สถิติปีนี้ 13191 คน
สถิติทั้งหมด 2707631 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2559 <31 ส.ค. 59>

31 สิงหาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2559 โดยเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกองบิน 41 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดขึ้น เพื่อขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เตรียมความพร้อมในการรองรับน้ำช่วงฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2559 <30 ส.ค. 59>

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2559  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ มาให้ความรู้ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมกว่า 70 ร้าน ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
ทต.สุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย <27 ส.ค. 59>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ และศึกษาดูงาน โดยเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และกองทุนร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 26 - 27 สิงหาคม 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 <25 ส.ค. 59>

25 สิงหาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ และลานสำหรับเด็กเล็ก มีเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 3 ศูนย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ตามรอยอารยธรรมล้านนา" และกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 <12 ส.ค. 59>

12 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ และเวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ตามรอยอารยธรรมล้านนา" โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เริ่มปั่นจากอนุสาวรีย์ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย ผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ แวะตามรอยพระเจ้าติโลกราช ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร แวะชมจิตรกรรม ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม แล้วปั่นต่อไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันมจอย และสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อร่วมปลูกป่าตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมีนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อบรมโครงการ หอพักสร้างสุข ประจำปี 2559 <11 ส.ค. 59>

11 สิงหาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ หอพักสร้างสุข ประจำปี 2559 โดยมีประธานชมรมหอพักเอกชนแม่โจ้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพักที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์
บูรณาการสร้างความปลอดภัยถนนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ <10 ส.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และประชาชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ จัดโครงการ"อบรมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยทางถนน เส้นทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (พร้อมปฎิบัติจริง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยมีคุณอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
กิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <05 ส.ค. 59>

กองบิน 41 ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รับความร่วมมือจากทีมรำวงในพื้นที่ต่างๆ อาทิ เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบลหารแก้ว, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง, เทศบาลตำบลต้นเปา, เทศบาลตำบลหางดง, ทีมทานตะวัน ตำบลหนองผึ้ง, ทีมน้ำพริกลงเรือ ตำบลหนองแฝก, และทีมสวยสมวัยบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบินผาดโผนเครื่องบิน เอฟ 16 ด้วย ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 5 สิงหาคม 2559
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ <04 ส.ค. 59>

4 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
ทต.สุเทพ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสุเทพ และแผนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุเทพ <01 ส.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสุเทพ และแผนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุเทพ เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลสุเทพ โดยมีตัวแทนประชาชน ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการ และมีวิทยากรจาก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com