วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 55 คน
สถิติวันนี้ 169 คน
สถิติเดือนนี้ 13168 คน
สถิติปีนี้ 13168 คน
สถิติทั้งหมด 2707608 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เกี่ยวข้าว ๙ ตามรอยพ่อ <21 พ.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ เกี่ยวข้าว ๙ ตามรอยพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำผลผลิตที่ได้มอบแก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะตำรวจสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยทราย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ณ แปลงนาบ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลสุเทพ <19 พ.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนตำบลสุเทพหลายร้อยคนเข้าร่วมประชุม เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมใจ"จุดผางประทีปส่องฟ้า แด่ราชาผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย" <16 พ.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559 "จุดผางประทีปส่องฟ้า แด่ราชาผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย" ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกวดกระทงเล็ก การแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจุดบั้งไฟดอกตามประเพณีล้านนา เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 ย. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาบำเพ็ญบุญวัดใหม่ห้วยทราย <07 พ.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาบำเพ็ญบุญวัดใหม่ห้วยทราย โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดใหม่ห้วยทราย ตำบลสุเทพ เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2559 <05 พ.ย. 59>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของกองการศึกษา ตามตามแนวทางของแผนพัฒนาการศึกษาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2557-2561) และเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาทองถิ่นในปีต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <03 พ.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวถวายอาลัย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวที่มาของการจัดกิจกรรม โดยมีพสกนิกรชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีหลายหมื่นคน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559
นายก ทต.สุเทพหารือเตรียมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ <02 พ.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ หารือเตรียมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559
พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <31 ต.ค. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานชมวิว วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เมื่อ 31 ตุลาคม 2559
ทต.สุเทพร่วมกับสภาวัฒนธรรมฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <27 ต.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร 89 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน และประชาชนตำบลสุเทพเข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559
นายก ทต.สุเทพ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <27 ต.ค. 59>

27 ตุลาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหารเทศบาล สท. และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com