วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 241 คน
สถิติเดือนนี้ 13240 คน
สถิติปีนี้ 13240 คน
สถิติทั้งหมด 2707680 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 <29 มิ.ย. 60>

29 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560 หล่อเทียนพรรษาจำนวน 21 เล่ม และรับฟังธรรมเทศนาจาก พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผน 4 ปี <27 มิ.ย. 60>

27 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดประชุม อสม.ตำบลสุเทพ <27 มิ.ย. 60>

27 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดประชุม อสม.ตำบลสุเทพ และทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อดำเนินงานตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ มอบชุดและเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการให้แก่ อปพร.ตำบลสุเทพ <26 มิ.ย. 60>

26 มิถุนายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นเงินกองทุนสวัสดิการ ให้แก่ สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลสุเทพ และมอบชุดอปพร.แก่อปพร.เทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 <26 มิ.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เมื่อ 26 มิถุนายน 2560
ทต.สุเทพส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดโครงการนักสื่อความหมายท้องถิ่น <25 มิ.ย. 60>

24 มิถุนายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ "นักสื่อความหมายท้องถิ่น" ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับบ้านสันลมจอยจัดขึ้น โดยมีมัคคุเทศน์อาชีพจาก กสมน.  ชาวบ้านสันลมจอย และมัคคุเทศน์น้อยจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
นายก ทต.สุเทพ เป็นประธานเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย <23 มิ.ย. 60>

23 มิถุนายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยการจัดงานในครั้งนี้โรงเรียนโป่งน้อยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสุเทพและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 <19 มิ.ย. 60>

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 19 มิถุนายน 2560
โครงการ "ร้อยดวงใจ จิตอาสาตำบลสุเทพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" <15 มิ.ย. 60>

15 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "ร้อยดวงใจ จิตอาสาตำบลสุเทพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ดูงานเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ <05 มิ.ย. 60>

5 มิถุนายน 2560 กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพมีแนวนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และตณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์1 และโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com