วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 221 คน
สถิติเดือนนี้ 13220 คน
สถิติปีนี้ 13220 คน
สถิติทั้งหมด 2707660 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดอบรมโครงการ "นักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน <26 ส.ค. 60>

26 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย จัดอบรมโครงการ "นักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรจากโครงการ D.A.R.E มาให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - 6 จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ทต.สุเทพ จัดพิธีมอบ "ปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัย" นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <25 ส.ค. 60>

25 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบ "ปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัย" นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และมอบปริญญาชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 1 จำนวน
93 ราย และพิธีมอบรางวัล "คนดีศรีสุเทพ" ประจำปี พ.ศ.2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ <21 ส.ค. 60>

21 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ทำการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนำประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทั้งในด้านกายภาพ และด้านคุณภาพ มาบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลตำบลสุเทพ และหาแนวทางในการยกระดับการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
สภาเด็กฯทต.สุเทพ จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น <18 ส.ค. 60>

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ให้กับเยาวชน กิจกรรมนันทนาการเล่นเกมต่างๆ ปาร์ตี้นมสดและขนมปังปิ้ง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 18 สิงหาคม 2560
ทต.สุเทพ จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน (ดนตรีล้านนา) <18 ส.ค. 60>

18 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน (ดนตรีล้านนา) ซึ่งเริ่มโครงการไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2560 มีการฝึกอบรมในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับคณะวิทยากรและผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 26 คน พร้อมกันนี้มีการแสดงของผู้ผ่านการฝึกอบรมในชื่อวงดนตรี "สุเทพเวียงพิงค์" ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพลีก" ประจำปี 2560 <18 ส.ค. 60>

18 สิงหาคม 2560 เวลา 20.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพลีก" ประจำปี 2560 โดยทีมชนะเลิศ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ ทีมสุเทพพัฒนา ทีมชนะเลิศ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ ทีมสุเมพพัฒนา และทีมชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีมกองบิน 41 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวาตภัย <17 ส.ค. 60>

17 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายสุรกานต์ เข็มเพชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ นายจู สืบบุญตัน และนางสาวคำปุ่น ประสานญาติ ประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวาตภัย ต้นไม้หักโค่นใส่บ้านเรือน ณ รพ.นครพิงค์
ทต.สุเทพ มอบอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้แก่สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ <17 ส.ค. 60>

17 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 450 ชุด ให้แก่สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
กองการศึกษา ทต.สุเทพเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวารี และโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ <16 ส.ค. 60>

16 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร ตัวแทนสภา และตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวารี และโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านกายภาพที่มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ และนำไปประยุกต์ให้สอดรับกับบริบทพื้นที่ของเทศบาลตำบลสุเทพในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลสุเทพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป
ทต.สุเทพ ร่วมกับการท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบป้ายโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) <16 ส.ค. 60>

16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับการท่าอากาศยานไทย มอบป้ายโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ผ่านการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน ทชม.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com