เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 541 คน
สถิติเดือนนี้ 16262 คน
สถิติปีนี้ 150424 คน
สถิติทั้งหมด 2531816 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ ร่วมไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 <09 พ.ค. 60>

9 พฤษภาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในปีนี้นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากจุดที่ 12 ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
ทต.สุเทพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย <09 พ.ค. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ในนามเทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยแก่ นางอัญธิมา มีวรรณ์ ประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลสุเทพ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560
นายก ทต.สุเทพ พร้อมข้าราชการเข้ารับน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน <05 พ.ค. 60>

5 พฤษภาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายสุรกานต์ เข็มเพชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้ารับน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สำนักพระราชวัง
นายก ทต.สุเทพ นำขบวนน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานไปประกอบพิธีสมโภช ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ <05 พ.ค. 60>

5 พฤษภาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนำขบวนต้อนรับน้ำสรงพระราชทานฯสรงน้ำองค์พระธาตุดอยสุเทพฯ และผ้าไตรพระราชทาน อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมายังสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่และนำไปประกอบพิธีสมโภช ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <02 พ.ค. 60>

2 พฤษภาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสร้างเวทีและปรับปรุงซุ้มไม้ไผ่ และไฟส่องสว่าง บริเวณกาดม่วนใจ๋สันลมจอย หมู่ที่ 13 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <02 พ.ค. 60>

2 พฤษภาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสร้างเวทีและปรับปรุงซุ้มไม้ไผ่ และไฟส่องสว่าง บริเวณกาดม่วนใจ๋สันลมจอย หมู่ที่ 13 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3
ทต.สุเทพ ร่วมพิธีรำลึก 82 ปี การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ <30 เม.ย. 60>

30 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรำลึก 82 ปี การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อนขบวนจะเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย มีพิธีบวงสรวงหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีเจ้าวิชัย เวลา 07.59 น. จากนั้นเชิญหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย นั่งรถโบราณนำขบวนขึ้นไปจนถึงเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
ทต.สุุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการธรรมสัญจรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <25 เม.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการธรรมสัญจรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด แสดงธรรมเทศนา และนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เมื่อ 25 เมษายน 2560
ทจต.สุเทพ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" <21 เม.ย. 60>

21 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" มีการเดินขบวนของผู้สูงอายุทั้ง 15 หมู่บ้าน พิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุดีเด่น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแข่งขันทำลาบ และการแข่งขันส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยป๋าเวณีปีใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัว นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <20 เม.ย. 60>

19 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยป๋าเวณีปีใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัว นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com