เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 493 คน
สถิติเดือนนี้ 15051 คน
สถิติปีนี้ 106945 คน
สถิติทั้งหมด 2488337 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ รดน้ำดำหัวขอพร นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <20 เม.ย. 60>

19 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารดน้ำดำหัวขอพร นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
แสดงความยินดีกับ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ <19 เม.ย. 60>

19 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ นำดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพันจันทร์ <19 เม.ย. 60>

นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นำโดย นายทองเจือ อุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เมื่อ 19 เมษายน 2560
ทต.สุเทพ เปิดจุดตรวจร่วมอำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2560 <12 เม.ย. 60>

12 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ อปพร. ชรบ. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เปิดจุดตรวจร่วมอำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจุดตรวจ
นายก ทต.สุเทพ ปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ <11 เม.ย. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ : แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 11 เมษายน 2560
นายก ทต.สุเทพ ถวายมุทิตาจิตสักการะ พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนะ ๘๒ ปี <11 เม.ย. 60>

1 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ถวายมุทิตาจิตสักการะ พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนะ ๘๒ ปี
รองนายก ทต.สุเทพ ร่วมพิธีทำบุญประจำปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต <07 เม.ย. 60>

7 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญประจำปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
พิธีเปิดโครงการ "ปัดบ้านกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560" <06 เม.ย. 60>

6 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปัดบ้านกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560" เพื่อทำความสะอาดสองข้างทางถนนศรีวิชัย จากลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม 15 หน่วยงาน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "ตำบลสุเทพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Suthep Rabie Free Zone" ประจำปี 2560 <05 เม.ย. 60>

5 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "ตำบลสุเทพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Suthep Rabie Free Zone" ประจำปี 2560 โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "Suthep Rabie Free Zone" ระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ กองบิน 41 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และวัดในเขตตำบลสุเทพ มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง "การดูแลการป้องกันโรคของสัตว์เลี้ยงและโรคที่ติดต่อจากคนสู่สัตว์" โดย ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณกุล อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้มีบริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ
ประชุม กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ ครั้งที่ 2/2560 <04 เม.ย. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุม กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 และสรุปข้อสั่งการ มอบหมายการปฏิบัติงาน ของ กก.ตร.สภ. โดยมีคณะตำรวจ สภ.ภูพิงค์ฯ นำโดย พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้แทนกำนันตำบลสุเทพ ผู้แทน ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และคณะกรรมการ กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ เข้าร่วมการประชุม เมื่อ 4 เมษายน 2560

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com