เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 638 คน
สถิติเดือนนี้ 21779 คน
สถิติปีนี้ 159136 คน
สถิติทั้งหมด 2157651 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2559 <19 พ.ค. 59>

19 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 โดย มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานนี้ท่านนายกฯได้รับเกียรติให้นั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากจุดที่ 11 ลานชมวิวไปยังเชิงบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสุเทพคอยให้บริการแจกน้ำดื่มฟรีให้กับผู้ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยด้วย
ทต.สุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 45 ราย <19 พ.ค. 59>

คณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน จำนวน 45 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
นายกสุเทพให้สัมภาษณ์รายการ ลองstay <18 พ.ค. 59>

18 พฤษภาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้สัมภาษณ์รายการ ลอง Stay รายการท่องเที่ยวสนุกๆโดยพิธีกรชาวต่างชาติ ผู้รักในการท่องเที่ยว เทปนี้พิธีกร คือ เจได โอปป้าเกาหลี ที่กำลังโด่งดังในโลก Social มาลองเที่ยวชุมชนสันลมจอย เพื่อสัมผัสวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลีซู ซึ่งรายการนี้จะออกอากาศทางช่อง 3SD(28) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30 - 17.00 น.
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ร่วมสู้ภัยแล้ง <13 พ.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ร่วมสู้ภัยแล้ง จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งบ้านดอยปุย โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบถังเก็บน้ำจำนวน 18 ใบ พร้อมน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <10 พ.ค. 59>

10 พฤษภาคม 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ ในวันนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ลาไปต่างประเทศ 1 ท่าน ขาดการประชุมโดยไม่มีการแจ้งเหตุ 5 ท่าน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมโดย ท่านธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยสภาพิจารณาเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งหมด 10 โครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3
พิธีปิดกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 <10 พ.ค. 59>

พิธีปิดกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมรำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 81 ปี พิธีเปิดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ <30 เม.ย. 59>

30 เมษายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 81 ปี พิธีเปิดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <28 เม.ย. 59>

28 เมษายน 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3
นายกสุเทพเข้ารับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2558 <27 เม.ย. 59>

27 เมษายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้ารับรางวัลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปี พ.ศ.2558 รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (กลุ่มเทศบาลตำบล) ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
ทต.สุเทพ จัดงาน "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2559" <22 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ จัดงาน "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2559" เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อขอขมา ขอพรจากผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com