ขณะนี้เทศบาลตำบลสุเทพ ได้เปิดใช้สัญญาณไฟจราจร ณ ทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์แล้ว โปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง
----- -----
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 977 คน
สถิติเดือนนี้ 19226 คน
สถิติปีนี้ 117605 คน
สถิติทั้งหมด 955392 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในตำบลสุเทพ <18 ม.ค. 56>

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในตำบลสุเทพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2556 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงที่ผ่านมา


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพอ่านตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ งานต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ "พระครูธีรสุตพจน์" เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) <17 ม.ค. 56>

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และอ่านตราตั้งสัญญาบัตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) ได้รับพระพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น “พระครูธีรสุตพจน์” ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นวิทยากรการเสวนา เรื่อง “มุมมองผู้บริหารท้องถิ่นต่อประชาคมอาเซียน” <16 ม.ค. 56>

วันที่ 16 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นวิทยากรการเสวนา เรื่อง “มุมมองผู้บริหารท้องถิ่นต่อประชาคมอาเซียน” ร่วมกับ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง ท้องถิ่นไทย ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล(แห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย ได้แก่ นายกล้ารณงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายสุรศักดิ์ แป้นงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ นักวิชาการและสื่อมวลชนอิสระ ฯ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์ งานต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ <15 ม.ค. 56>

วันที่ 15 มกราคม 2556 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร ปลัดอำเภอฯรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และอ่านตราตั้งสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 พระครูวินัยธรสุริยะ สุริยะคุโณ น.ธ.เอก, ค.บ., ศษ.ม.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับพระพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ “พระครูโอภาสกิจจานุวัตร” และ พระครูมนูญกิจจานุกิจ น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม. (กิตติมศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  กรรมการมูลนิธิวัดศรีโสดา ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร “ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก” ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายจรัญ คำซอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว และประชาชนบ้านห้วยแก้วได้ร่วมให้การต้อนรับ


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556 <12 ม.ค. 56>

วันที่ 12 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2556” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดง เพื่อเด็กและเยาวชน จากหลายหน่วยงาน เช่น โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัทนิ่มซี่เส็งจำกัด ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ และการร่วมสมทบของขวัญของรางวัล ข้าวกล่อง สำหรับเด็กและเยาวชนจากหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆรวมถึงประชาชนทั่วไปผู้ประสงค์ร่วมจัดงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานและมอบของขวัญแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน


งานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง2556 <12 ม.ค. 56>

วันที่ 12 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้งหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง โดยได้ร่วมมอบรางวัล และประกอบกิจกรรมตามธรรมเนียมของชนเผ่าม้งตลอดจนร่วมสมทบทุนในการจัดงานรวมถึงการติดตามโครงการการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของบ้านดอยปุย โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ได้ร่วมให้การต้อนรับ


งานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซู 2556 <12 ม.ค. 56>

วันที่ 12 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซู หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าลีซูที่อยู่ในพื้นที่ โดยได้ร่วมเต้นรำตามธรรมเนียมของชนเผ่าลีซูและร่วมสมทบทุนในการจัดงานตลอดจนติดตามโครงการการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของบ้านสันลมจอยโอกาสนี้ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ได้ร่วมให้การต้อนรับ


ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์กันหนาวและตุ๊กตาพระราชทานฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา <10 ม.ค. 56>

วันที่ 10 มกราคม 2556 นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์กันหนาวและตุ๊กตาพระราชทานฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา และหน่วยงานราชการต่างๆให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
ผ้าป่าสามัคคีบ้านดอยสุเทพ <10 ม.ค. 56>

วันที่ 10 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานผ้าป่าสามัคคีบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างห้องน้ำสถานีอนามัยบ้านดอยสุเทพ โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานรับองค์ผ้าป่า โอกาสนี้นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพและประชาชนบ้านดอยสุเทพได้ร่วมให้การต้อนรับ


การประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงศพพระครูวิทิต ศาสนกิจ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ดอยปุย <09 ม.ค. 56>

วันที่ 9 มกราคม 2556 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงศพ พระครูวิทิต ศาสนกิจ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ดอยปุย เจ้าคณะอำเภอ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต ณ สำนักสงฆ์ดอยปุย หมู่ 11 ตำบลสุเทพ โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ   นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพตลอดจนศาสนุศิษย์เข้าร่วมงาน
735_6129_IMG_00.JPG (1.15 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-7704
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com