ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 278 คน
สถิติเดือนนี้ 27509 คน
สถิติปีนี้ 27509 คน
สถิติทั้งหมด 1224418 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

“ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน “ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” จัดโดยศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงอาคารศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่


ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร <09 เม.ย. 57>

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อรายงานสถานการณ์การจราจรหลังจากติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพและทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์ และสรุปการประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าหลวงจังหวัดและผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ล่วงลับ <09 เม.ย. 57>

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าหลวงจังหวัดและผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ล่วงลับ และในโอกาสดังกล่าวได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะกุฏิสงฆ์วัดทูงยู ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


การประชุม “การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพครั้งที่ 3/2557” <08 เม.ย. 57>

วันที่ 8 เมษายน 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุม “การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพครั้งที่ 3/2557” เพื่อพิจารณาโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 <07 เม.ย. 57>

วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


งานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 100 รูป พุทธศักราช 2557 ปีที่ 23 <06 เม.ย. 57>

วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในงานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 100 รูป พุทธศักราช 2557 ปีที่ 23 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 เมษายน 2556 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง


ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว และจันทบุรี <04 เม.ย. 57>

วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.พร้อมทัศนศึกษาดูงาน” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว และจันทบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนและพัฒนาตนเองของกลุ่มสตรีและ อสม. ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความรอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมทั้งพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มสตรี และกลุ่ม อสม.มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม


พิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 <04 เม.ย. 57>

วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ผู้ปกครองและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 28 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ


การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพ “สุเทพเกมส์” <29 มี.ค. 57>

วันที่ 29 มีนาคม 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพ “สุเทพเกมส์” โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีปิด และมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตซอลเยาวชนชาย เซปัคตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง เปตองรุ่นประชาชนชาย-หญิง เปตองรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง เปตองรุ่นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปชาย-หญิง และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก และยังมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมรวมดาราและอดีตทีมชาติไทย กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งรู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

          การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านกองบิน 41 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านอุโมงค์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านสันลมจอย

          การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย (รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทรายคำ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านกองบิน 41 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านอุโมงค์

          การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย (รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านสันลมจอย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านภูพิงค์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านห้วยทราย

          การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านดอยสุเทพ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ บ้านห้วยแก้ว

          การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหลิ่งห้า รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านร่ำเปิง รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ บ้านดอยปุย

          การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อประชาชนชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านสันลมจอย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ บ้านกองบิน 41

          การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านอุโมงค์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สันลมจอย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านช่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิสอันดับที่ 5 ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (ประชาชนชาย) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทรายคำ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านกองบิน 41 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อุตุนิยมวิทยาฯ

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (ประชาชนหญิง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทรายคำ2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านทรายคำ1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านห้วยแก้ว

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (เยาวชนชาย) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (เยาวชนหญิง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านเชิงดอย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (ผู้สูงอายุชาย) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านช่างทอง

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (ผู้สูงอายุหญิง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านช่างทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ


ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <26 มี.ค. 57>

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com