เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 566 คน
สถิติเดือนนี้ 33870 คน
สถิติปีนี้ 86391 คน
สถิติทั้งหมด 2084906 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

สภากาแฟ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ <23 ก.พ. 59>

24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือ แก้ไขปัญหา และเสนอแนะการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าข้าม <18 ก.พ. 59>

18 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าข้าม จ.ตรัง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <18 ก.พ. 59>

17 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 พิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนฯ โครงการขยายเขตประปา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขุนพิทักษ์ <17 ก.พ. 59>

17 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อบรมฟื้นฟูหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน <13 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลหางดง มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม สุเทพเกมส์ 2559 <12 ก.พ. 59>

12 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ประชุมเตรียมความพร้อมสุเทพเกมส์ ประจำปี 2559 เพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา ตัวแทนโรงเรียนในเขตตำบลสุเทพ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ตำบลนครชัยศรี <11 ก.พ. 59>

11 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านในดง <05 ก.พ. 59>

5 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านในดง จ.เพชรบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ปลูดต้นไม้ในใจคน ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักธรรมชาติ <30 ม.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับวัดป่าแดงมหาวิหาร โดย พระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน" เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ และมีเยาวชนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนบ้านเชิงดอยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร
โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว <29 ม.ค. 59>

 29 มกราคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาค 3 เป็นประธานในพิธี และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วม โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ กองทัพภาค 3 ปตท. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ จุดตรวจไฟป่าบ้านม้งดอยปุย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com