เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 273 คน
สถิติเดือนนี้ 22511 คน
สถิติปีนี้ 60569 คน
สถิติทั้งหมด 2441961 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ ดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลสุเทพ ครั้งที่1/2560 <15 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลสุเทพ ครั้งที่1/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ อปพร. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
วันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "คิดดี..ทำดี..พูดดี..มีความสุข" <08 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "คิดดี..ทำดี..พูดดี..มีความสุข" ในงานมีการแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูธีรสุตพจน์ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ และมอบรางวัลแก่สตรีดีเด่นจำนวน 18 คน พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดผาลาด ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ เมื่อ 8 มีนาคม 2560
พิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการ D.A.R.E. (การต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <08 มี.ค. 60>

6 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการ D.A.R.E. (การต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ทต.สุเทพจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20" <04 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20" ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 4 มีนาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ ทต.สุเทพ จัดโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 <03 มี.ค. 60>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดนท์ เมื่อ 3 มีนาคม 2560
ทต.สุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 <27 ก.พ. 60>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ระบายสี วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน และเต้นแดนเซอร์ โดยมีสถานศึกษาทั้ง 8 แห่งในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560
รองนายก ทต.สุเทพ ร่วมลงนาม MOU เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออก <17 ก.พ. 60>

16 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมลงนาม MOU เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออก โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานข่วงประตูท่าแพ
ประชุมแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านริมดอย หมู่ที่ 10 เขตติดต่อ กองบิน 41 <17 ก.พ. 60>

16 กุมภาพันธ์ 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านริมดอย หมู่ที่ 10 เขตติดต่อ กองบิน 41 โดยมีผู้แทนกองบิน 41 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ หอพักจุฑามาศ โรงแรมชาโต หอพักทวินันท์ สุเทพวิว เรสซิเดนท์ คุณแม่แมนชั่น และเวียงชมภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ติดตามโปรแกรมการแข่งขันสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ได้ที่นี่! <08 ก.พ. 60>
โปรแกรม 1769_14596_03011501 (1).PDF (1.57 MB.)
ประชุมขอมติดำเนินการถมหนองน้ำสาธารณะบริเวณหลังวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ให้เป็นที่ดินสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน <08 ก.พ. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมกับบ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 โดย นายอาทิตย์ อ่องปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จัดการประชุมขอมติดำเนินการถมหนองน้ำสาธารณะบริเวณหลังวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ให้เป็นที่ดินสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันหนองน้ำดังกล่าวน้ำแห้ง ติ้นเขิน เป็นแหล่งสะสมขยะ และมีน้ำขัง ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเชื้อโรคต่างๆ โดยมีประชาชนหมู่ที่ 5 เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ในเบื้องต้นยกมือเห็นชอบ 78 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com