เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 648 คน
สถิติเดือนนี้ 15893 คน
สถิติปีนี้ 219734 คน
สถิติทั้งหมด 2218249 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย <27 ส.ค. 59>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ และศึกษาดูงาน โดยเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และกองทุนร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 26 - 27 สิงหาคม 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 <25 ส.ค. 59>

25 สิงหาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ และลานสำหรับเด็กเล็ก มีเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 3 ศูนย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ตามรอยอารยธรรมล้านนา" และกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 <12 ส.ค. 59>

12 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ และเวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ตามรอยอารยธรรมล้านนา" โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เริ่มปั่นจากอนุสาวรีย์ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย ผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ แวะตามรอยพระเจ้าติโลกราช ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร แวะชมจิตรกรรม ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม แล้วปั่นต่อไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันมจอย และสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อร่วมปลูกป่าตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมีนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อบรมโครงการ หอพักสร้างสุข ประจำปี 2559 <11 ส.ค. 59>

11 สิงหาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ หอพักสร้างสุข ประจำปี 2559 โดยมีประธานชมรมหอพักเอกชนแม่โจ้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพักที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์
บูรณาการสร้างความปลอดภัยถนนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ <10 ส.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และประชาชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ จัดโครงการ"อบรมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยทางถนน เส้นทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (พร้อมปฎิบัติจริง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยมีคุณอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
กิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <05 ส.ค. 59>

กองบิน 41 ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รับความร่วมมือจากทีมรำวงในพื้นที่ต่างๆ อาทิ เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบลหารแก้ว, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง, เทศบาลตำบลต้นเปา, เทศบาลตำบลหางดง, ทีมทานตะวัน ตำบลหนองผึ้ง, ทีมน้ำพริกลงเรือ ตำบลหนองแฝก, และทีมสวยสมวัยบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบินผาดโผนเครื่องบิน เอฟ 16 ด้วย ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 5 สิงหาคม 2559
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ <04 ส.ค. 59>

4 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
ทต.สุเทพ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสุเทพ และแผนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุเทพ <01 ส.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสุเทพ และแผนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุเทพ เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลสุเทพ โดยมีตัวแทนประชาชน ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการ และมีวิทยากรจาก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559
สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดเสวนา "การจัดพิธีการงานศพ" <29 ก.ค. 59>

29 กรกฎาคม 2559 สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดเสวนา "การจัดพิธีการงานศพ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีดีงามของท้องถิ่น โดยมี อ.สนั่น ธรรมธิ  อ.บุญศรี รัตนัง อ.วัลลภ นามวงค์พรหม อ.ดุสิต ชวชาติ และคุณสิริยา บุญญสิริพฤกษ์ ซึ่งเป็นปราชญ์ล้านนาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีกรรม มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำขนมเบเกอรี่ <28 ก.ค. 59>

28 กรกฎาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำขนมเบเกอรี่ ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป โดยมี คุณพรรษวรรณก์ เอมเอี่ยม เจ้าของร้านกาแฟทอฝัน เป็นวิทยากรสอนทำบัตเตอร์เค้ก บราวนี่ และเค้กกล้วยหอม โดยมีประชาชนบ้านโป่งน้อยหมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com