ขณะนี้เทศบาลตำบลสุเทพ ได้เปิดใช้สัญญาณไฟจราจร ณ ทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์แล้ว โปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง
----- -----
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 208 คน
สถิติเดือนนี้ 24394 คน
สถิติปีนี้ 122773 คน
สถิติทั้งหมด 960560 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพและประกอบพิธีทางศาสนา นายอินทร์ ศิริสุภา บิดานายประยูร ศิริสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต 2 <09 ก.พ. 56>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานศพและประกอบพิธีทางศาสนา นายอินทร์ ศิริสุภา บิดานายประยูร ศิริสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต2 และประกอบพิธีฌาปณกิจ ณ สุสานบ้านสันลมจอย 


งาน “กีฬาสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 <08 ก.พ. 56>

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน “กีฬาสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพร่วมทำการแข่งขันได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพโรงเรียนสังวาย์วิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนการปลูกฝังการกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมให้กับเด็กเล็ก โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทนิ่มซี่เส็งจำกัด นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะครูพละศึกษาจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ฯ


การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 <06 ก.พ. 56>

วันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. สภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนแบบบูรณาการกองบิน <05 ก.พ. 56>

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมการประชุมติดต่อตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนแบบบูรณาการกองบิน ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการถ่ายโอนสถานีอนามัย จาก เทศบาลตำบลมาบข่า จ.ระยอง <04 ก.พ. 56>

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมาบข่า ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนสถานีอนามัยมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการเป็นท้องถิ่นต้นแบบในการถ่ายโอนเมื่อปี 2551 โอกาสนี้ นางวันเพ็ญ  ธรรมเทศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาฯ นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1 ได้ร่วมงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึก ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์


การไถปรับพื้นผิวสุสานสันลมจอยเพื่อใช้สอยประโยชน์สาธารณะ <23 ม.ค. 56>

วันที่ 23 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้มอบหมายให้นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดทำการแก้ไขปัญหาพื้นที่สุสานบ้านสันลมจอย กรณีไถปรับพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยสาธารณะ โดยได้รับการดูแลควบคุมการปฏิบัติงานจาก นายเกตุ ชัยมงคล นายประยูร ศิริสุภา นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  โอกาสนี้ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ได้เข้าร่วมดูแลการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งด้วย


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในตำบลสุเทพ <18 ม.ค. 56>

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในตำบลสุเทพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2556 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงที่ผ่านมา


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพอ่านตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ งานต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ "พระครูธีรสุตพจน์" เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) <17 ม.ค. 56>

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และอ่านตราตั้งสัญญาบัตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) ได้รับพระพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น “พระครูธีรสุตพจน์” ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นวิทยากรการเสวนา เรื่อง “มุมมองผู้บริหารท้องถิ่นต่อประชาคมอาเซียน” <16 ม.ค. 56>

วันที่ 16 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นวิทยากรการเสวนา เรื่อง “มุมมองผู้บริหารท้องถิ่นต่อประชาคมอาเซียน” ร่วมกับ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง ท้องถิ่นไทย ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล(แห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย ได้แก่ นายกล้ารณงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายสุรศักดิ์ แป้นงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ นักวิชาการและสื่อมวลชนอิสระ ฯ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์ งานต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ <15 ม.ค. 56>

วันที่ 15 มกราคม 2556 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร ปลัดอำเภอฯรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และอ่านตราตั้งสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 พระครูวินัยธรสุริยะ สุริยะคุโณ น.ธ.เอก, ค.บ., ศษ.ม.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับพระพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ “พระครูโอภาสกิจจานุวัตร” และ พระครูมนูญกิจจานุกิจ น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม. (กิตติมศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  กรรมการมูลนิธิวัดศรีโสดา ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร “ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก” ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายจรัญ คำซอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว และประชาชนบ้านห้วยแก้วได้ร่วมให้การต้อนรับ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-7704
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com