วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 45 คน
สถิติวันนี้ 158 คน
สถิติเดือนนี้ 13157 คน
สถิติปีนี้ 13157 คน
สถิติทั้งหมด 2707597 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ม้งดอยปุย และขุนช่างเคี่ยนร่วมกันเดินเท้าจากบ้านดอยปุย เพื่อไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ <26 ต.ค. 60>

26 ตุลาคม 2560 ประชาชนบ้านม้งดอยปุย และขุนช่างเคี่ยนหลายร้อยคน ร่วมกันเดินเท้า ออกจากบ้านดอยปุย เพื่อไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเมรุมาศจำลอง เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ 6.00 น. ถึงบริเวณพิธี 13.00 น.
ทต.สุเทพ จัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" <20 ต.ค. 60>

19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ผู้แทนสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และคณะกรรมการหมู่บ้านสันลมจอย ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายกสุเทพนำคณะผู้บริหาร สท.และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรทอง 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง <04 ต.ค. 60>

4 ตุลาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรทอง 9 ชั้น หรือองค์นพปฏลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ทต.สุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้บ้านห้วยทราย และบ้านช่างทอง <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 โดยมีนายวนารักษ์ ทิพย์ชมพู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และนายเดช ทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนหมู่ที่ 7 และ 15 ร่วมกันปลูก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ มอบต้นดอกดาวเรืองให้โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ เพื่อใช้ปลูกบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อ โดยมี นายวัลลภ เครือกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพเป็นผู้รับมอบ
ทต.สุเทพ ร่วมกับวัดศรีโสดา และประชาชนหมู่ที่ 2 ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับวัดศรีโสดา พระอารามหลวง และประชาชนบ้านห้วยแก้ว ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ทต.สุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ-ปุย มูลนิธิวัดพระธาตุฯ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย มูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณโค้งขุนกัณฑ์ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายขจร ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพเป็นผู้รับมอบดอกดาวเรือง และมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โครงการทีมหมอครอบครัว <28 ก.ย. 60>


ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย <28 ก.ย. 60>

28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยการชักธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัย <26 ก.ย. 60>

26 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอสุเทพ - ปุย โดย นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีการลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2 พร้อมกันนี้มีพิธีมอบอุปกรณ์การปฏิบัติงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสาธารณภัยฯ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธาตรี ศรีบุญเรือง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการฮอทไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ และ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com