วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 215 คน
สถิติเดือนนี้ 12567 คน
สถิติปีนี้ 30548 คน
สถิติทั้งหมด 2724988 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บุ่งแก้ว <25 ม.ค. 61>

25 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี โดย นายรณภูมิ ชาภูวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สามควายเผือก <24 ม.ค. 61>

24 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม นำโดย นายสมนึก ผ่องอำไพ รองนายก อบต.สามควายเผือก
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <13 ม.ค. 61>

13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แหลมประดู่ <11 ม.ค. 61>

11 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แหลมประดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ทต.สุเทพ จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี <09 ม.ค. 61>

9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศํกดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคม 15 หมู่บ้าน และทบทวนปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ อาตารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
นายกสุเทพ นำทีมนำกระเช้าถวายขอพรเจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <05 ม.ค. 61>

5 มกราคม 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำทีมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ นำกระเช้าถวายขอพรพระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) และพระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม “มอบข้าวสารแก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยในตำบลสุเทพ” <28 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม “มอบข้าวสารแก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยในตำบลสุเทพ” เพื่อมอบข้าวสารที่ได้จากการเก็บเกี่ยวตามโครงการเกี่ยวข้าวผู้ยากไร้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อนุเคราะห์ข้าวสาร จำนวน 900 กิโลกรัม สมทบเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 28 ธันวาคม 2560
ทต.สุเทพ และภาคีเครือข่าย เปิดจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 <28 ธ.ค. 60>

28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดยเป็นจุดตรวจบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ กองบิน 41 สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ตำรวจท่องเที่ยว วิทยาลัยสารพัดช่าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีจุดตรวจบูรณาการ 2 จุด ได้แก่ จุดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และจุดบริการนักท่องเที่ยว 3 จุด ได้แก่ หน้าวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร หน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และบ้านดอยปุย
ทต.สุเทพ จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ <27 ธ.ค. 60>

27 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า เหยียบยอดหญ้า แช่เท้าด้วยสมุนไพร สันทนาการ "รับน้องสู่อ้อมใจ" พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนใหม่ และกล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบ าลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย รำลึกนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ <19 ธ.ค. 60>

19 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย รำลึกนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ โดย พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายศรัณยู มีทองคำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com