วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 617 คน
สถิติเดือนนี้ 17437 คน
สถิติปีนี้ 289431 คน
สถิติทั้งหมด 2670823 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ และภาคีเครือข่าย เปิดจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 <28 ธ.ค. 60>

28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดยเป็นจุดตรวจบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ กองบิน 41 สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ตำรวจท่องเที่ยว วิทยาลัยสารพัดช่าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีจุดตรวจบูรณาการ 2 จุด ได้แก่ จุดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และจุดบริการนักท่องเที่ยว 3 จุด ได้แก่ หน้าวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร หน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และบ้านดอยปุย
ทต.สุเทพ จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ <27 ธ.ค. 60>

27 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า เหยียบยอดหญ้า แช่เท้าด้วยสมุนไพร สันทนาการ "รับน้องสู่อ้อมใจ" พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนใหม่ และกล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบ าลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย รำลึกนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ <19 ธ.ค. 60>

19 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย รำลึกนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ โดย พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายศรัณยู มีทองคำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมโครงการ "แป๋งขี้เยื้อ หื้อเป๋นบุญ" <19 ธ.ค. 60>

19 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมโครงการรักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม "แป๋งขี้เยื้อ หื้อเป๋นบุญ" โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 10 <10 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มช. โดย รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผอ.สำนักบริการวิชาการ มช. จัดงาน "ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 10" โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีนิทรรศการประกวดและบูชาพระเครื่อง พร้อมฟังเสวนาในหัวข้อ "ธรรมยาตราบารมี..ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560
ทต.สุเทพ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" <09 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์


ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" <01 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันทำความสะอาดถนนและซอยสาธารณะ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 1 ธันวาคม 2560
กิจกรรม "เกี่ยวข้าวช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" <28 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "เกี่ยวข้าวช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เพื่อที่จะนำข้าวที่ได้ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ แปลงนาสาธิตบ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560
ทต.สุเทพ จัดพิธีเปิด "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สต. ตำบลสุเทพ <27 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิด "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สต. ตำบลสุเทพ : งานที่ 2 งานสำรวจรวบรวมฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <20 พ.ย. 60>

20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ และเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com