เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 85 คน
สถิติเดือนนี้ 21425 คน
สถิติปีนี้ 155587 คน
สถิติทั้งหมด 2536979 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมสุนัขจรจัด โครงการให้ความรู้เรื่องการควบคุมสุนัขจรจัดปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด <07 ก.ย. 60>

7 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมสุนัขจรจัด โครงการให้ความรู้เรื่องการควบคุมสุนัขจรจัดปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และเพื่อให้การดำเนินการให้การควบคุมป้องกันและดูแลสุนัขจรจัด มีประสิทธิภาพ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน <06 ก.ย. 60>

6 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน จำนวน 69 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพร่วมกับ สภ.ภูพิงค์ฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <01 ก.ย. 60>

1 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนบ้านห้วยทราย รับมอบวุฒิบัตร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ทต.สุเทพ จัดพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <30 ส.ค. 60>

30 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเก็บดอกไม้จันทน์ไว้ในที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ เตรียมรวบรวมมอบให้จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับมอบหมายจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน 22,000 ดอก โดยประชาชนตำบลสุเทพ ประดิษฐ์ได้ทั้งสิ้นจำนวน 27,407 ดอก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดอบรมโครงการ "นักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน <26 ส.ค. 60>

26 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย จัดอบรมโครงการ "นักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรจากโครงการ D.A.R.E มาให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - 6 จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ทต.สุเทพ จัดพิธีมอบ "ปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัย" นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <25 ส.ค. 60>

25 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบ "ปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัย" นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และมอบปริญญาชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 1 จำนวน
93 ราย และพิธีมอบรางวัล "คนดีศรีสุเทพ" ประจำปี พ.ศ.2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ <21 ส.ค. 60>

21 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ทำการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนำประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทั้งในด้านกายภาพ และด้านคุณภาพ มาบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลตำบลสุเทพ และหาแนวทางในการยกระดับการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
สภาเด็กฯทต.สุเทพ จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น <18 ส.ค. 60>

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ให้กับเยาวชน กิจกรรมนันทนาการเล่นเกมต่างๆ ปาร์ตี้นมสดและขนมปังปิ้ง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 18 สิงหาคม 2560
ทต.สุเทพ จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน (ดนตรีล้านนา) <18 ส.ค. 60>

18 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน (ดนตรีล้านนา) ซึ่งเริ่มโครงการไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2560 มีการฝึกอบรมในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับคณะวิทยากรและผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 26 คน พร้อมกันนี้มีการแสดงของผู้ผ่านการฝึกอบรมในชื่อวงดนตรี "สุเทพเวียงพิงค์" ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพลีก" ประจำปี 2560 <18 ส.ค. 60>

18 สิงหาคม 2560 เวลา 20.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพลีก" ประจำปี 2560 โดยทีมชนะเลิศ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ ทีมสุเทพพัฒนา ทีมชนะเลิศ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ ทีมสุเมพพัฒนา และทีมชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีมกองบิน 41 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com