วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 553 คน
สถิติเดือนนี้ 17373 คน
สถิติปีนี้ 289367 คน
สถิติทั้งหมด 2670759 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ เปิดโครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" <20 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เปิดโครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีโครงการจะปลูกต้นพยุงจำนวน 150 ต้นในเขตพื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้านของเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งในวันนี้ปลูกไปจำนวน 13 ต้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560
ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ "นักร้องรุ่นเก๋า ดาวค้างฟ้า" สัปดาห์ที่ 2 <17 พ.ย. 60>

17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ "นักร้องรุ่นเก๋า ดาวค้างฟ้า" เป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยครั้งนี้เป็นรอบคัดเลือกรุ่นเพลงเดี่ยวผู้สูงอายุหญิง จาก 16 คน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 คน มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะจัดกิจกรรมวันเดียวกับตลาดต้องชม "กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย" ที่เปิดบริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป นอกจากประชาชนจะมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพแล้ว จะได้มาเดินตลาดอุดหนุนสินค้าท้องถิ่น อาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษต่างๆอีกด้วย
กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมโครงการ "การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" <17 พ.ย. 60>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมโครงการ "การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถเป็นต้นแบบในด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การเชื่อมประสานพลังกันอย่างเข้มแข็งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เข้าไปสู่วิถีปฎิบัติของชุมชนอันเป็นเส้นทางที่จะก้าวไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนโดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง จังหวัดลำพูน และศูนย์พัฒนาาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสาจังหวัดน่าน

ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ "นักร้องรุ่นเก๋า ดาวค้างฟ้า" <10 พ.ย. 60>

10 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ "นักร้องรุ่นเก๋า ดาวค้างฟ้า" โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้มีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ผู้สูงอายุชายประเภทเพลงเดี่ยว ผู้สูงอายุหญิงประเภทเพลงเดี่ยว และผู้สูงอายุประเภทเพลงคู่ จะจัดการแข่งขันทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
นายกสุเทพร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ 83 ปี พิธีลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ <09 พ.ย. 60>

9 พฤศจิกายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ 83 ปี พิธีลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
นายกสุเทพร่วมพิธียกเสาเอกอาคาร "โฮงหลวงข่วงครูบา" <08 พ.ย. 60>

8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธียกเสาเอกอาคาร "โฮงหลวงข่วงครูบา" โดยมี พระพรหมมงคล วิ. เป็นประธานพิธีสงฆ์ ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย
ลอยกระทงเทศบาลตำบลสุเทพ <03 พ.ย. 60>

3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณี จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายในงานมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค ฟ้อนเล็บ ประกวดกระทงเล็ก (กระทงใบตอง) และจุดบอกไฟดอกตามประเพณีล้านนา ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ใกล้กับกาดม่วนใจ๋ สันลมจอย
ม้งดอยปุย และขุนช่างเคี่ยนร่วมกันเดินเท้าจากบ้านดอยปุย เพื่อไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ <26 ต.ค. 60>

26 ตุลาคม 2560 ประชาชนบ้านม้งดอยปุย และขุนช่างเคี่ยนหลายร้อยคน ร่วมกันเดินเท้า ออกจากบ้านดอยปุย เพื่อไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเมรุมาศจำลอง เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ 6.00 น. ถึงบริเวณพิธี 13.00 น.
ทต.สุเทพ จัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" <20 ต.ค. 60>

19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ผู้แทนสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และคณะกรรมการหมู่บ้านสันลมจอย ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายกสุเทพนำคณะผู้บริหาร สท.และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรทอง 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง <04 ต.ค. 60>

4 ตุลาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรทอง 9 ชั้น หรือองค์นพปฏลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com