วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 57 คน
สถิติวันนี้ 174 คน
สถิติเดือนนี้ 13173 คน
สถิติปีนี้ 13173 คน
สถิติทั้งหมด 2707613 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ <22 ก.พ. 61>

22 กุมภาพันธ์ 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามโครงการพัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 โดยมี อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13
ทต.สุเทพ เปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก <13 ก.พ. 61>

13 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ภายในงานมีเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การจัดนิทรรศการการทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน และนำขยะมาแลกไข่ ณ วัดโป่งน้อย
นายก ทต.สุเทพ ร่วมงานครบรอบ 12 ปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <06 ก.พ. 61>

6 กุมภาพันธ์ 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสถเทพ คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครบรอบ 12 ปี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ทต.สุเทพ ร่วมมอบกองทุน 10 บาทเพื่อปฏิรูปการศึกษา <30 ม.ค. 61>

30 มกราคม 61 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมมอบกองทุน 10 บาท กับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาแนวทางความปลอดถนน ในพิธีเปิดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "โอกาสเชียงใหม่ 4.0" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ทุ่งควายกิน <29 ม.ค. 61>

29 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง โดย นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ต้นมะพร้าว <26 ม.ค. 61>

26 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และนางอัญชลี ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บุ่งแก้ว <25 ม.ค. 61>

25 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี โดย นายรณภูมิ ชาภูวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สามควายเผือก <24 ม.ค. 61>

24 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม นำโดย นายสมนึก ผ่องอำไพ รองนายก อบต.สามควายเผือก
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <13 ม.ค. 61>

13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แหลมประดู่ <11 ม.ค. 61>

11 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แหลมประดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com