วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 144 คน
สถิติเดือนนี้ 13143 คน
สถิติปีนี้ 13143 คน
สถิติทั้งหมด 2707583 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา <27 ก.ค. 60>

27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา โดยปลูกต้นไม้จำนวนกว่าร้อยต้น และปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 30 ต้น มีประชาชนตำบลสุเทพเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ทต.สุเทพ ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา <27 ก.ค. 60>

27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา โดยปลูกต้นไม้จำนวนกว่าร้อยต้น และปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 30 ต้น มีประชาชนตำบลสุเทพเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ทต.สุเทพ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 <21 ก.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 386,535 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 <20 ก.ค. 60>

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อแจ้งการแต่งตั้ง นายธีระพันธ์ เตชะ ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยในการเลือกครั้งนี้ นายโกวิท ลัภพระบุตร ได้รับการเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ตามมติที่ประชุม เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านดอยปุย ม.11 เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค <14 ก.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางกุลวดี สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค อสม.ตำบลสุเทพ และประชาชนบ้านดอยปุย จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านดอยปุย ม.11 เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ใส่ทรายอะเบท พ่นสารเคมีควบคุมตัวแก่ในทุกหลังคาเรือน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ณ บ้านดอยปุย ม. 11


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <12 ก.ค. 60>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560
ทต.สุเทพ มอบอาคารหน่วยบริการประชาชนตำบลสุเทพให้แก่ สภ.ภูพิงค์ฯ <11 ก.ค. 60>

11 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบอาคารหน่วยบริการประชาชนตำบลสุเทพ ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น ด้วยงบประมาณ 864,000 บาท ให้แก่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมี พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.สภานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และรับแจ้งเหตุเบื้องต้น ณ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว
ทต.สุเทพ และอุทยานฯ เข้าเคลียร์พื้นที่ต้นไม้ล้มทับรถ <10 ก.ค. 60>

10 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เข้าเคลียร์พื้นที่หลังจากเกิดฝนตกหนักช่วงเช้ามืด ทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับรถยนต์ของประชาชนที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายจำนวน 3 คัน บริเวณลานจอดรถหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ
ทต.สุเทพสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 พร้อมพิธีเทเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา <07 ก.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา 21 ขบวนจาก 15 หมู่บ้านและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนบ้านเชิงดอยไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมจัดพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เทเหล้าทิ้ง ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ" เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560
ประชุมอำเภอสัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 <03 ก.ค. 60>

3 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการประจำอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการประชุมอำเภอสัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com