เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 985 คน
สถิติเดือนนี้ 3059 คน
สถิติปีนี้ 337032 คน
สถิติทั้งหมด 1533941 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ <11 ก.พ. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เตชะเสน พนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ร่วมพิธีเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าบ้านม้งดอยปุย ประจำปี 2558 <10 ก.พ. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าบ้านม้งดอยปุย ประจำปี 2558 ณ บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไผ่เขียว อุทัยธานี <09 ก.พ. 58>

9 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี
ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 "วิถีไทย วิถีล้านนา แบ่งบานสู่อาเซียน" <07 ก.พ. 58>

7 กุมภาพันธ์ 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และกลุ่มแม่บ้านตำบลสุเทพ ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 "วิถีไทย วิถีล้านนา แบ่งบานสู่อาเซียน"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด <06 ก.พ. 58>

6 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ" <06 ก.พ. 58>

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ" ณ ศิรินาถการ์เด้นท์ โดยมี พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด และอาจารย์ ดร.ภิญโญ นิลจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม
ร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร <06 ก.พ. 58>

นายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมสู่โลกกว้าง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <04 ก.พ. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ต้อรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา <29 ม.ค. 58>

29 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กระแสบน จังหวัดระยอง <29 ม.ค. 58>

29 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com