เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 640 คน
สถิติเดือนนี้ 21781 คน
สถิติปีนี้ 159138 คน
สถิติทั้งหมด 2157653 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ" <21 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ" ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559


ทต.สุเทพ ขอช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานช่วงปิดเทอม ในโครงการกีฬาเพื่อลูกรัก <17 เม.ย. 59>

กีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 เริ่มขึ้นแล้ว
ทต.สุเทพ ขอช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานช่วงปิดเทอม เพื่อสุขภาพที่ดี และฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 โดยฝึกทุกวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ โดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพ

ว่ายน้ำ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ สระว่ายน้ำ หมู่บ้านขวัญเวียง โดยมีรถรับส่ง ผู้ปกครองสามารถมาส่งบุตรหลานขึ้นรถได้ที่ ศพด.ทต.สุเทพ เวลา 8.00 น.

ฟุตบอล ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกสุเทพ นำทีมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ <15 เม.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำทีมคณะผู้บริหาร สท.หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ทต.สุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2559 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559
นายกเยี่ยมจุดตรวจร่วมอำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงสงกรานต์ <12 เม.ย. 59>

12 เมษายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ทั้ง 4 จุด ได้แก่ จุดตรวจหน้า ทต.สุเทพ จุดตรวจหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย จุดตรวจหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ และจุดตรวจบ้านดอยปุย โดยความร่วมมือของ ทต.สุเทพ ฝ่ายปกครองและ สภ.ภูพิงค์ฯ 
นายกนำทีม กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระเทพโกศล <11 เม.ย. 59>

11 เมษายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย <09 เม.ย. 59>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้า รวมถึงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่ครู ผู้ดูและเด็ก และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ <08 เม.ย. 59>

8 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ณ โรงแรมศิรินาถ การเด้นท์
สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน <31 มี.ค. 59>

31 มีนาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน" เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจผ่านการเรียงร้อยสายใยความผูกพัน ระหว่างผู้เรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3  เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบันไดขั้นแรกในชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่นโยบายประชารัฐ <29 มี.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่นโยบายประชารัฐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23-28 มีนาคม 2559
โครงการศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ "สัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนชราบาล" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ <16 มี.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และชมรมผู้สูงอายุตำบลสุเทพ เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ "สัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนชราบาล" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เมือ่วันที่ 16 มีนาคม 2559

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com