เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 215 คน
สถิติเดือนนี้ 6063 คน
สถิติปีนี้ 173951 คน
สถิติทั้งหมด 1370860 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ร่วมเปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ <15 ก.ย. 57>

วันที่ 15 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเปิดโครงการ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ร่วมกับกองบิน 41 และเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดทำโครงการ ณ ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต


หน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ <13 ก.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ หน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ วันที่ 6 กันยายน และวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ วัดโป่งน้อย และบ้านดอยปุย โดยออกหน่วยบริการประชาชนฟรี อาทิเช่น บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการงานทะเบียนราษฎร์ บริการชำระภาษี ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แจกกล้าพันธุ์ไม้ ตัดผม และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลสยามราษฎร์ ร้านแว่นแก้วกฤติยา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 


ยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส <12 ก.ย. 57>

วันที่ 12 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และคณะกรรมการสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส


โครงการ ชุมชนร่วมใจทำน้ำใสคืนตำบลสุเทพถวายในหลวง <11 ก.ย. 57>

วันที่ 11 กันยายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ ชุมชนร่วมใจทำน้ำใสคืนตำบลสุเทพถวายในหลวง ณ ห้องประชุมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557 <09 ก.ย. 57>

วันที่ 9 กันยายน 2557 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลสุเทพ ดำเนินการจัดโครงการ “แข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 <09 ก.ย. 57>

วันที่ 9 กันยายน 2557 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลสุเทพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยแผนปฏิบัติการการข่าวศูนย์ข่าวยาเสพติดภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์การจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ 1669 ส่วนดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และเทศบาลตำบลท่าวังตาล และมีการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ณ หอพักสตรีบ้านต้นทองกวาว หมู่ที่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


BIG CLEANING DAY <01 ก.ย. 57>

วันที่ 1 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกองบิน 41 และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดพิธีเปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตำบลสุเทพ พร้อมกับจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อการระบายน้ำของลำเหมืองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม)


โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม ณ จังหวัดเลย <28 ส.ค. 57>

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงาน ณ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา <12 ส.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
“ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” <01 ส.ค. 57>

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน วัดและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมจัดโครงการ “ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” ภายในงานมีการเดินขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com