ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 46 คน
สถิติเดือนนี้ 31574 คน
สถิติปีนี้ 352068 คน
สถิติทั้งหมด 1189855 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

สัมมนาพร้อมทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม <25 ก.พ. 57>

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดทำโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มผู้นำบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยว วิธีการบริหารจัดการท่องเที่ยว ศึกษาการกำหนดแผนงานกิจกรรม กระบวนการทำงานร่วมกัน การออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของเทศบาลตำบลแม่เมาะและพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ โรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างและถ่ายทอดให้คนในชุมชน เป็นแนวทางในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม ของบ้านสันลมจอยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องแม่จาง ชั้น 2 อาคารสมานฉันท์ชัชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของบ้านสันลมจอย และเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีนางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ด้วย
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำแหนมเพื่อสุขภาพ" <21 ก.พ. 57>

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ พัฒนาอาชีพกลุ่มทำแหนม บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแหนมเพื่อสุขภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏัติการแก่กลุ่มทำแหนม บ้านโป่งน้อย ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิธีเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร <19 ก.พ. 57>

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดใช้สัญญาณไฟจราจร ณ ทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์ ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมโบราณสถาน วัดร้างในเขตอุทยานแห่งชาติหลังวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ที่มีอายุกว่า 500 ปี และโบราณสถานร้างหน้าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
          นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เปิดเผยว่า บริเวณทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 7 คน ในอดีตอุบัติเหตุจะเกิดเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น แต่ 3 ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมีประชากรและจำนวนรถเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่อยู่สองฟากฝั่งถนนที่มีไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ซึ่งใช้เส้นทางนี้เป็นประจำและไม่มีสัญญาณไฟจราจรต้องวัดใจในการใช้ถนน ซึ่งไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนทั้งสองฟากฝั่งถนนจึงเรียกร้องให้มีการติดสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจจราจรเชียงใหม่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2  ผู้แทนชุมชนสองฟากฝั่งถนนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เห็นร่วมกันว่า ควรดำเนินการติดตั้ง โดยในขั้นแรกอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบและทำการประเมินว่าจะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทั้ง 2 จุดได้หรือไม่ สรุปผลว่าผ่านกฎเกณฑ์ที่จะติดตั้งได้ตามทางหลวงกำหนด ดังนั้นจึงดำเนินการติดตั้งโดยได้รับอนุญาตจากกองบังคับการตำรวจจราจรเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการการจัดการจราจรทางบกเชียงใหม่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย <18 ก.พ. 57>

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นำโดยนายมานะ จรุงเกียรติขจร นายอำเภอเมืองกระบี่ และนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
สานสัมพันธ์ อสม. <15 ก.พ. 57>

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานสานสัมพันธ์ อสม.ตำบลสุเทพ จัดโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสุเทพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม.ตำบลสุเทพ ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา <14 ก.พ. 57>

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมไหว้พระสมาทานศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ เจดีย์เถรจันทร์ด้านหลังวัดอุโมงค์
พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 <13 ก.พ. 57>

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จัดโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการให้เต็มตามศักยภาพ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้วยการแข่งขันทางวิชาการ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นกับเด็ก และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยในการเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน มีการแบ่งการแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันทายสิเสียงอะไรเอ่ย การแข่งขันต้นส้มมหาสนุก การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันต่อเลโก้ และเริงเล่นเต้นแดนเซอร์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาส่วง <13 ก.พ. 57>

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง
เปิดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า <11 ก.พ. 57>

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟ ตามโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟของหมู่บ้านดอยปุย เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในฤดูแล้ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันไฟป่า และชาวบ้านดอยปุยเข้าร่วมเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านดอยปุย
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า <09 ก.พ. 57>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ โดยสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการนี้ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะต่อโครงการ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com