เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 424 คน
สถิติเดือนนี้ 13440 คน
สถิติปีนี้ 13440 คน
สถิติทั้งหมด 2011955 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 <05 ธ.ค. 58>

5 ธันวาคม 2558 เวลา 6.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในเขตตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <01 ธ.ค. 58>

1 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในโอกาสที่เทศบาลตำบลสุเทพเป็นหนึ่งในอปท.ที่เข้ารอบการคัดเลือก ณ เทศบาลตำบลสุเทพ
รำวงย้อนยุคสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม (รอบแรก ครั้งที่ 2) <27 พ.ย. 58>

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม "โครงการรณรงค์รำวงย้อนยุค สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม" และ "กาดม่วนใจ๋" พร้อมกับการประกวดรำวงย้อนยุครอบคัดเลือก โดยในวันนี้มี 6 ทีมที่ประกวดรอบแรก จากหมู่ 3, 6, 7, 8, 14 และ ทีมชมรมคนรักสุขภาพ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งวันนี้ประกาศผลผู้เข้ารอบ 6 ทีม ที่จะผ่านเข้าประกวดรอบสุดท้ายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3, 4, 6, 10 และชมรมคนรักสุขภาพ
รำวงย้อนยุคสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม (รอบแรก) <20 พ.ย. 58>

20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ เปิดลานวัฒนธรรม "โครงการรณรงค์รำวงย้อนยุค สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม" และ "กาดม่วนใจ๋" พร้อมกับการประกวดรำวงย้อนยุครอบคัดเลือก โดยในวันนี้มี 7 ทีมที่ประกวดรอบแรก จากหมู่ 1, 4, 5, 9, 10, 13 และ 15 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดนัดชุมชน และลานวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนและโปรโมตการท่องเที่ยวตำบลสุเทพ <13 พ.ย. 58>

12 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดนัดชุมชน และลานวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนและโปรโมตการท่องเที่ยวตำบลสุเทพ ร่วมกับบ้านสันลมจอย โดย นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา และคณะการสื่อสารมวลชน มช. นำโดย อาจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ และนักศึกษารายวิชาการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <10 พ.ย. 58>

10 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลสุเทพ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบอุปกรณ์ทางการจราจรแก่ สภ.ภูพิงคราชนิเสศน์ <09 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ มอบอุปกรณ์ทางการจราจร ได้แก่ กรวย 20 กรวย และแผงกั้นมีล้อ 10 แผง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ โดยมี พ.ต.อ.จีรัชติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
นายกร่วมทำบุญตักบาตรในวันจอบแรก <09 พ.ย. 58>

9 พฤศจิกายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 219 รูป เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก ประเดิมการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 81 ปี โดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับมอบป้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการอนุญาติปล่อยโคมในงานประเพณียี่เป็ง <09 พ.ย. 58>

9 พฤศจิกายน 2558 นางอัญชลี ทองคำ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ รับมอบป้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการอนุญาติปล่อยโคมในงานประเพณียี่เป็ง ตามระยะเวลาที่กำหนด จาก ส่วนบริหารท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 <08 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 เพื่อรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก ประเดิมการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 81 ปี ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ความสำเร็จด้วยแรงศรัทธา รวมใจสล่าหลากหลายชาติพันธุ์ และมีการประกวดพระทั้งหมด 455 รายการ ณ ศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com