เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 281 คน
สถิติเดือนนี้ 22519 คน
สถิติปีนี้ 60577 คน
สถิติทั้งหมด 2441969 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ร่วมงานมิตรประชากองบิน 41 ช่วยเหลือประชาชน ของกองบิน 41 <08 ก.พ. 60>

8 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานมิตรประชากองบิน 41 ช่วยเหลือประชาชน ของกองบิน 41 นำโดย น.อ.จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้ว่าการกองบิน 41 น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ เสนาธิการกองบิน 41 และ นางจรีรัตน์ สท้านไผท ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ แจกผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 200 คน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและสบทบทุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี <08 ก.พ. 60>

8 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มาบไผ่ จังหวัดชลบุรี <06 ก.พ. 60>

6 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มาบไผ่ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น "ตลาดต้องชม" บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ครั้งที่ 1/2560 <06 ก.พ. 60>

6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น "ตลาดต้องชม" บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนชุมชนตำบลสุเทพ พื่อวางแผนการดำเนินงานตลาดต้องชม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพเทศบาลตำบลสุเทพ <03 ก.พ. 60>

3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีเพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และการส่งเสริมความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร <31 ม.ค. 60>

31 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีเพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และการส่งเสริมความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย โดยมี นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเทวา อินธราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
กองการศึกษา ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 <27 ม.ค. 60>

27 มกราคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรม "กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
พิธีสวดพระอภิธรรมสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <23 ม.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) เมื่อ 20 มกราคม 2560
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 <23 ม.ค. 60>

18 มกราคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
นายก ทต.สุเทพ นำทีมออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนของรัฐบาล <13 ม.ค. 60>

11 มกราคม 2560 กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนของรัฐบาล โดย อำเภอเมืองเชียงใหม่และเทศบาลตำบลสุเทพ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com