เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 502 คน
สถิติเดือนนี้ 502 คน
สถิติปีนี้ 201788 คน
สถิติทั้งหมด 1398697 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ <28 ก.ย. 57>

วันที่ 28 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางนงพรรณี บุญอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานประสานงานชนบท ณ คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2557 <28 ก.ย. 57>

วันที่ 28 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ตระหนักรู้ถึงบทบาทของข้าราชการยุคใหม่ในการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน และทำงานโดยมุ่งถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรในการให้บริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด และ นายสมชาย เกตะมะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน ณ คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่


พิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <26 ก.ย. 57>

วันที่ 26 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย


อบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ <22 ก.ย. 57>

วันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “อบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ” เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนและเยาวชน อนุรักษ์วัฒนธรรมฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศุภชัย ศาสตร์สาระ อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ และคุณสุริยา อุทัยรัศมี (น้อยหน่า ขายหัวเราะ) มาเป็นวิทยากรอบรม และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบ้านข้างวัด กลุ่มโป่งน้อย คอมมูนิตี้ อาร์ต สเปซ กลุ่มกาแฟร่ำเปิง และกลุ่มร่ำเปิง ราวด์ สปีกเกอร์ อาร์ต สเปซ คอมมูนิตี้ โดยมีเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ


โครงการธรรมสัญจรและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <22 ก.ย. 57>

วันที่ 22 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมโครงการธรรมสัญจรและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย คณะสงฆ์ตำบลสุเทพ หน่วยอบรมประชาชนตำบลสุเทพ และเทศบาลตำบลสุเทพ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประจำปี 2557 <20 ก.ย. 57>

วันที่ 20 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประจำปี 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <19 ก.ย. 57>

วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557


อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม “การจัดสมดุลร่างกาย…สร้างได้ด้วยมือเรา” <16 ก.ย. 57>

วันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม “การจัดสมดุลร่างกาย…สร้างได้ด้วยมือเรา” โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ทางเลือกและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการไฟป่า ภาคเหนือ


ร่วมเปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ <15 ก.ย. 57>

วันที่ 15 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเปิดโครงการ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ร่วมกับกองบิน 41 และเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดทำโครงการ ณ ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต


หน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ <13 ก.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ หน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ วันที่ 6 กันยายน และวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ วัดโป่งน้อย และบ้านดอยปุย โดยออกหน่วยบริการประชาชนฟรี อาทิเช่น บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการงานทะเบียนราษฎร์ บริการชำระภาษี ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แจกกล้าพันธุ์ไม้ ตัดผม และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลสยามราษฎร์ ร้านแว่นแก้วกฤติยา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com