เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
แบบ บ.ค.2 (การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)
หลักเกณฑ์ประสานแผน
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 244 คน
สถิติเดือนนี้ 27937 คน
สถิติปีนี้ 348506 คน
สถิติทั้งหมด 1916604 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพให้การสนับสนุนเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรแก่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ <19 ต.ค. 58>

19 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การสนับสนุนเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรแก่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.กลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบแท่งกั้นพลาสติก (แบริเออร์) จำนวน 20 แท่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในตำบลสุเทพต่อไป
"อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ,6 และ 13 <19 ต.ค. 58>

19 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ,6 และ 13 ณ วัดโป่งน้อย
นายกนำทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ <14 ต.ค. 58>

14 ตุลาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายมงคล สุกใส และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายกนำทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับปลัดจังหวัดเชียงใหม่ <14 ต.ค. 58>

14 ตุลาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ และผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายประจวบ กันธิยะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายกสุเทพ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองลำพูน <12 ต.ค. 58>

12 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงาน ณ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อตั้งคลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ
กีฬาพ่อแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2558 <08 ต.ค. 58>

8 ตุลาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการแข่งขันกีฬาพ่อแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2558 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
พิธีลงเสาเอกอาคารบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ "คลีนิคชุมชนอบอุ่น" <03 ต.ค. 58>

2 ตุลาคม 2558 เวลา 06.49 น. พิธีลงเสาเอกอาคารบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ "คลีนิคชุมชนอบอุ่น" ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จประมาณ 2 เดือน เพื่อบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนตำบลสุเทพ
นายกสุเทพต้อนรับพ่อเมืองเชียงใหม่คนใหม่ <02 ต.ค. 58>

2 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพ่อเมืองเชียงใหม่คนใหม่ โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพให้การต้อนรับ ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายกสุเทพร่วมลงนาม MOU จัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <29 ก.ย. 58>

29 กันยายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 2015)" ประจำปีงบประมาณ 2558 <28 ก.ย. 58>

26-27 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 2015)" ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ดร.วรรณภา ลีระศิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" และ นายภิรมณ์ เจี่ยสมบูรณ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในเรื่อง "ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน" ณ โรงแรมรอยัลปิงการ์เด้น แอนด์รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com