วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 56 คน
สถิติวันนี้ 171 คน
สถิติเดือนนี้ 13170 คน
สถิติปีนี้ 13170 คน
สถิติทั้งหมด 2707610 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <02 พ.ค. 60>

2 พฤษภาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสร้างเวทีและปรับปรุงซุ้มไม้ไผ่ และไฟส่องสว่าง บริเวณกาดม่วนใจ๋สันลมจอย หมู่ที่ 13 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <02 พ.ค. 60>

2 พฤษภาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสร้างเวทีและปรับปรุงซุ้มไม้ไผ่ และไฟส่องสว่าง บริเวณกาดม่วนใจ๋สันลมจอย หมู่ที่ 13 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3
ทต.สุเทพ ร่วมพิธีรำลึก 82 ปี การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ <30 เม.ย. 60>

30 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรำลึก 82 ปี การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อนขบวนจะเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย มีพิธีบวงสรวงหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีเจ้าวิชัย เวลา 07.59 น. จากนั้นเชิญหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย นั่งรถโบราณนำขบวนขึ้นไปจนถึงเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
ทต.สุุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการธรรมสัญจรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <25 เม.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการธรรมสัญจรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด แสดงธรรมเทศนา และนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เมื่อ 25 เมษายน 2560
ทจต.สุเทพ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" <21 เม.ย. 60>

21 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" มีการเดินขบวนของผู้สูงอายุทั้ง 15 หมู่บ้าน พิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุดีเด่น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแข่งขันทำลาบ และการแข่งขันส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยป๋าเวณีปีใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัว นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <20 เม.ย. 60>

19 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยป๋าเวณีปีใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัว นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
รดน้ำดำหัวขอพร จาก น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการ กองบิน 41 และรองผู้บังคับการกองบิน 41 <20 เม.ย. 60>

9 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ รดน้ำดำหัวขอพร จาก น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการ กองบิน 41 และรองผู้บังคับการกองบิน 41 ณ บ้านพักผู้บังคับการกองบิน 41
ทต.สุเทพ รดน้ำดำหัวขอพร นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <20 เม.ย. 60>

19 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารดน้ำดำหัวขอพร นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
แสดงความยินดีกับ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ <19 เม.ย. 60>

19 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ นำดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพันจันทร์ <19 เม.ย. 60>

นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นำโดย นายทองเจือ อุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เมื่อ 19 เมษายน 2560

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com