วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 602 คน
สถิติเดือนนี้ 11880 คน
สถิติปีนี้ 259604 คน
สถิติทั้งหมด 2640996 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

แสดงความยินดีกับ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ <19 เม.ย. 60>

19 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ นำดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพันจันทร์ <19 เม.ย. 60>

นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นำโดย นายทองเจือ อุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เมื่อ 19 เมษายน 2560
ทต.สุเทพ เปิดจุดตรวจร่วมอำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2560 <12 เม.ย. 60>

12 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ อปพร. ชรบ. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เปิดจุดตรวจร่วมอำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจุดตรวจ
นายก ทต.สุเทพ ปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ <11 เม.ย. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ : แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 11 เมษายน 2560
นายก ทต.สุเทพ ถวายมุทิตาจิตสักการะ พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนะ ๘๒ ปี <11 เม.ย. 60>

1 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ถวายมุทิตาจิตสักการะ พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนะ ๘๒ ปี
รองนายก ทต.สุเทพ ร่วมพิธีทำบุญประจำปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต <07 เม.ย. 60>

7 เมษายน 2560 นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญประจำปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
พิธีเปิดโครงการ "ปัดบ้านกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560" <06 เม.ย. 60>

6 เมษายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปัดบ้านกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560" เพื่อทำความสะอาดสองข้างทางถนนศรีวิชัย จากลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม 15 หน่วยงาน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "ตำบลสุเทพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Suthep Rabie Free Zone" ประจำปี 2560 <05 เม.ย. 60>

5 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "ตำบลสุเทพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Suthep Rabie Free Zone" ประจำปี 2560 โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "Suthep Rabie Free Zone" ระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ กองบิน 41 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และวัดในเขตตำบลสุเทพ มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง "การดูแลการป้องกันโรคของสัตว์เลี้ยงและโรคที่ติดต่อจากคนสู่สัตว์" โดย ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณกุล อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้มีบริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ
ประชุม กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ ครั้งที่ 2/2560 <04 เม.ย. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุม กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 และสรุปข้อสั่งการ มอบหมายการปฏิบัติงาน ของ กก.ตร.สภ. โดยมีคณะตำรวจ สภ.ภูพิงค์ฯ นำโดย พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้แทนกำนันตำบลสุเทพ ผู้แทน ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และคณะกรรมการ กก.ตร.สภ.ภูพิงค์ฯ เข้าร่วมการประชุม เมื่อ 4 เมษายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <29 มี.ค. 60>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560  วันที่ 27 มีนาคม 2560    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com