เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 63 คน
สถิติวันนี้ 937 คน
สถิติเดือนนี้ 16868 คน
สถิติปีนี้ 212252 คน
สถิติทั้งหมด 2593644 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ <29 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันที่ 16-19 มีนาคม 2560 ณ บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราดและ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ทต.สุเทพ ดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลสุเทพ ครั้งที่1/2560 <15 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลสุเทพ ครั้งที่1/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ อปพร. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
วันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "คิดดี..ทำดี..พูดดี..มีความสุข" <08 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "คิดดี..ทำดี..พูดดี..มีความสุข" ในงานมีการแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูธีรสุตพจน์ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ และมอบรางวัลแก่สตรีดีเด่นจำนวน 18 คน พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดผาลาด ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ เมื่อ 8 มีนาคม 2560
พิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการ D.A.R.E. (การต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <08 มี.ค. 60>

6 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการ D.A.R.E. (การต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ทต.สุเทพจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20" <04 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20" ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 4 มีนาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ ทต.สุเทพ จัดโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 <03 มี.ค. 60>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดนท์ เมื่อ 3 มีนาคม 2560
ทต.สุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 <27 ก.พ. 60>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ระบายสี วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน และเต้นแดนเซอร์ โดยมีสถานศึกษาทั้ง 8 แห่งในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560
รองนายก ทต.สุเทพ ร่วมลงนาม MOU เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออก <17 ก.พ. 60>

16 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมลงนาม MOU เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออก โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานข่วงประตูท่าแพ
ประชุมแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านริมดอย หมู่ที่ 10 เขตติดต่อ กองบิน 41 <17 ก.พ. 60>

16 กุมภาพันธ์ 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านริมดอย หมู่ที่ 10 เขตติดต่อ กองบิน 41 โดยมีผู้แทนกองบิน 41 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ หอพักจุฑามาศ โรงแรมชาโต หอพักทวินันท์ สุเทพวิว เรสซิเดนท์ คุณแม่แมนชั่น และเวียงชมภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ติดตามโปรแกรมการแข่งขันสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ได้ที่นี่! <08 ก.พ. 60>
โปรแกรม 1769_14596_03011501 (1).PDF (1.57 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com