วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 671 คน
สถิติเดือนนี้ 5924 คน
สถิติปีนี้ 300530 คน
สถิติทั้งหมด 2681922 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) <13 ธ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1984_15125_img035.pdf (24 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องพร้อมติดตั้งเพดานฉาบเรียบและโครงหลังคา ภายในอาคาร ศพด.ม .13 <12 ธ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1983_15124_2560018.pdf (39 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครกงารก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า <12 ธ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1982_15123_2560019.pdf (33 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <01 ธ.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1978_15118_img20171201_11275361.pdf (149 KB.)
ราคากลาง 1978_15119_raka.pdf (1.36 MB.)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1978_15120_img20171201_11345933.pdf (528 KB.)
ขอบเขตงาน 1978_15121_Tor 25-10-60.pdf (297 KB.)
แบบ ปร.4 ปร.5 (เปล่า) 1978_15122_PR.4,5.xls (249 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน <29 พ.ย. 60>
ตารางราคากลาง 1974_15111_img027.pdf (105 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 1974_15114_img031.pdf (102 KB.)
เอกสารประกาดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 1974_15115_img033.pdf (391 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <29 พ.ย. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1976_15112_win m.5.pdf (383 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรฯ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <29 พ.ย. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1975_15113_win m.10.pdf (418 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <24 พ.ย. 60>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1969_15108_scan0005.pdf (385 KB.)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และร่างขอบเขตงาน(TOR) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ <23 พ.ย. 60>    วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2560 วันที่สิ้นสุดประกาศ 28 พฤซจิกายน 2560

 ผู้สนใจสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือวิจารรณ์เกี่ยวกับร่าง เป็นลายลักษณ์อักษณ์ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หรือทาง WWW.suthep.go.th หรือทางโทรสาร (053) 329251-2 ต่อ 106 หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็ปไซด์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว
ร่างประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1968_15104_img028.pdf (72 KB.)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1968_15106_img029.pdf (393 KB.)
รายละเอียดและคุณสักษณะ 1968_15107_img026.pdf (85 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม โดยการปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณตลาดต้องชม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22 พ.ย. 60>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1965_15099_Prakard M.13.pdf (351 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com