วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 907 คน
สถิติเดือนนี้ 13259 คน
สถิติปีนี้ 31240 คน
สถิติทั้งหมด 2725680 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22 ม.ค. 61>
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 2004_15144_scan0011.pdf (1.22 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถึงบ้านเลขที่ 45/2 2004_15145_scan0010.pdf (1.19 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณเรือนแถวหน้าบ้านพักข้าราชการทหาร เลขที่ ป.1096 หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 2004_15146_scan0009.pdf (2.09 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ <11 ม.ค. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ 2001_15138_img049.pdf (22 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ <11 ม.ค. 61>
ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 5 รายการ 1997_15135_img048.pdf (61 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 <11 ม.ค. 61>
ตารางราคากลาง 2000_15136_raka.pdf (168 KB.)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2560 2000_15142_002.pdf (102 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์ <08 ม.ค. 61>
ตารางราคากลาง 1996_15133_img044.pdf (16 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง <26 ธ.ค. 60>
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1987_15127_2560020.pdf (30 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) <13 ธ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1984_15125_img035.pdf (24 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องพร้อมติดตั้งเพดานฉาบเรียบและโครงหลังคา ภายในอาคาร ศพด.ม .13 <12 ธ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1983_15124_2560018.pdf (39 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครกงารก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า <12 ธ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1982_15123_2560019.pdf (33 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <01 ธ.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1978_15118_img20171201_11275361.pdf (149 KB.)
ราคากลาง 1978_15119_raka.pdf (1.36 MB.)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1978_15120_img20171201_11345933.pdf (528 KB.)
ขอบเขตงาน 1978_15121_Tor 25-10-60.pdf (297 KB.)
แบบ ปร.4 ปร.5 (เปล่า) 1978_15122_PR.4,5.xls (249 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com