เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 66 คน
สถิติเดือนนี้ 21406 คน
สถิติปีนี้ 155568 คน
สถิติทั้งหมด 2536960 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

รับมอบกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน(set top box) จาก กสทช.ร่วมกับ ททบ.5 <23 ก.พ. 59>

23 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ รับมอบกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน(set top box) จาก กสทช.ร่วมกับ ททบ.5 มอบให้ตามโครงการประชาสัมพันธ์ต้นแบบการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล DVB-TV2 ระดับตำบล
สภากาแฟ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ <23 ก.พ. 59>

24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือ แก้ไขปัญหา และเสนอแนะการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าข้าม <18 ก.พ. 59>

18 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าข้าม จ.ตรัง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <18 ก.พ. 59>

17 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 พิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนฯ โครงการขยายเขตประปา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขุนพิทักษ์ <17 ก.พ. 59>

17 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อบรมฟื้นฟูหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน <13 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลหางดง มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม สุเทพเกมส์ 2559 <12 ก.พ. 59>

12 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ประชุมเตรียมความพร้อมสุเทพเกมส์ ประจำปี 2559 เพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา ตัวแทนโรงเรียนในเขตตำบลสุเทพ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ตำบลนครชัยศรี <11 ก.พ. 59>

11 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านในดง <05 ก.พ. 59>

5 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านในดง จ.เพชรบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ปลูดต้นไม้ในใจคน ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักธรรมชาติ <30 ม.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับวัดป่าแดงมหาวิหาร โดย พระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน" เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ และมีเยาวชนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนบ้านเชิงดอยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com