วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 202 คน
สถิติเดือนนี้ 12554 คน
สถิติปีนี้ 30535 คน
สถิติทั้งหมด 2724975 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการ "สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถ และเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี" <03 ก.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย จัดโครงการ "สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถ และเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี" โดยมี นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีพลังมวลชนเข้าร่วมสร้างฝายกว่า 400 คน สร้างฝายจำนวน 63 ลูก ณ น้ำตกมณฑาธาร และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 <26 มิ.ย. 59>

26 มิถุนายน 2559 วันต่อต้านยาเสพติดโลกในปีนี้ เทศบาลตำบลสุเทพได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ฉลอง 70 ปีทรงครองราชย์ โดย นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการต้านยาเสพติด และการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการ ค่ายครอบครัว <19 มิ.ย. 59>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ ค่ายครอบครัว ระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรรอยัลปิง การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท
นายก ทต.สุเทพ ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดย อบต.กื้ดช้าง อำเภอแม่แตง <17 มิ.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ สท. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดย อบต.กื้ดช้าง อำเภอแม่แตง ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 17 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 <16 มิ.ย. 59>

15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ กิจกรรม BIG CLEANING DAY กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสุเทพ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมแสดงความยินดีสวนสัตว์เชียงใหม่ ครบ 39 ปี <16 มิ.ย. 59>

16 มิถุนายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน 39 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่


ทต.สุเทพ จัดการประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ม.13 <15 มิ.ย. 59>

15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ม.13 เพื่อพิจารณาการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย และการบริหารการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถ และเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี <15 มิ.ย. 59>

15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถ และเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ น้ำตกมณฑาธาร และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ทต.สุเทพ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ <27 พ.ค. 59>

27 พฤษภาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง และผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลสุเทพ <26 พ.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี อ.ดร.วันชาติ นภาศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี คณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ กลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และตัวแทนประชาชน เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com