วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 68 คน
สถิติวันนี้ 71 คน
สถิติเดือนนี้ 12423 คน
สถิติปีนี้ 30404 คน
สถิติทั้งหมด 2724844 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดงาน "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2559" <22 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ จัดงาน "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2559" เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อขอขมา ขอพรจากผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ" <21 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ" ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559


ทต.สุเทพ ขอช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานช่วงปิดเทอม ในโครงการกีฬาเพื่อลูกรัก <17 เม.ย. 59>

กีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 เริ่มขึ้นแล้ว
ทต.สุเทพ ขอช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานช่วงปิดเทอม เพื่อสุขภาพที่ดี และฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 โดยฝึกทุกวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ โดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพ

ว่ายน้ำ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ สระว่ายน้ำ หมู่บ้านขวัญเวียง โดยมีรถรับส่ง ผู้ปกครองสามารถมาส่งบุตรหลานขึ้นรถได้ที่ ศพด.ทต.สุเทพ เวลา 8.00 น.

ฟุตบอล ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกสุเทพ นำทีมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ <15 เม.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำทีมคณะผู้บริหาร สท.หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ทต.สุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2559 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559
นายกเยี่ยมจุดตรวจร่วมอำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงสงกรานต์ <12 เม.ย. 59>

12 เมษายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ทั้ง 4 จุด ได้แก่ จุดตรวจหน้า ทต.สุเทพ จุดตรวจหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย จุดตรวจหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ และจุดตรวจบ้านดอยปุย โดยความร่วมมือของ ทต.สุเทพ ฝ่ายปกครองและ สภ.ภูพิงค์ฯ 
นายกนำทีม กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระเทพโกศล <11 เม.ย. 59>

11 เมษายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย <09 เม.ย. 59>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้า รวมถึงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่ครู ผู้ดูและเด็ก และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ <08 เม.ย. 59>

8 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ณ โรงแรมศิรินาถ การเด้นท์
สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน <31 มี.ค. 59>

31 มีนาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน" เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจผ่านการเรียงร้อยสายใยความผูกพัน ระหว่างผู้เรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3  เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบันไดขั้นแรกในชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่นโยบายประชารัฐ <29 มี.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่นโยบายประชารัฐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23-28 มีนาคม 2559

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com