เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 902 คน
สถิติเดือนนี้ 16833 คน
สถิติปีนี้ 212217 คน
สถิติทั้งหมด 2593609 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ <17 ส.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ 1405_13495_scan0006.pdf (92 KB.)
ราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 6/2 1405_13496_scan0004.pdf (117 KB.)
ราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 9/9 1405_13497_scan0005.pdf (93 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ <17 ส.ค. 58>
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ 1404_13492_pk0001.pdf (898 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 1404_13493_m8.pdf (1.31 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 1404_13494_m14.pdf (1.34 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 3 <07 ส.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1395_13436_CCF11082558.pdf (452 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา <04 ส.ค. 58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบ 1391_13418_IMG_0001.jpg (1.07 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2) ครั้งที่ 3 <20 ก.ค. 58>
ยกเลิกการสอบราคา 1386_13320_CCF20072558.pdf (453 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ <20 ก.ค. 58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1385_13319_12.pdf (479 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง 2 โครงการ <09 ก.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยหมัก บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 1380_13271_CCF09072558.pdf (474 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ 1380_13272_13.pdf (479 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่องสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (ศถ.ศพด.2) ครั้งที่ 3 <03 ก.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1375_13249_CCF07072558.pdf (1.38 MB.)
ประมาณการราคาก่อสร้าง 1375_13250_scan0001.pdf (789 KB.)
ประกาศสอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย <30 มิ.ย. 58>
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 1373_13204_CCF30062558_0001.pdf (623 KB.)
ราคากลางสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ 1373_13205_CCF30062558_0002.pdf (5.43 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาการศูนย์บริการท่องเที่ยว บริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ <29 มิ.ย. 58>
ประมาณการราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1372_13201_scan0017.pdf (210 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1372_13202_1.pdf (1.47 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com