วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 79 คน
สถิติเดือนนี้ 5332 คน
สถิติปีนี้ 299938 คน
สถิติทั้งหมด 2681330 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) <09 ต.ค. 58>
ประกาศซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) 1445_13888_pkcar0001.pdf (591 KB.)
ราคากลางและคุณลักษณะรถพยาบาล 1445_13889_rakavan0001.pdf (1.08 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งป้ายบอกแนวเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <07 ต.ค. 58>
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งป้ายบอกแนวเขตเทศบาลตำบลสุเทพ 1443_13868_pai.pdf (1.37 MB.)
ราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกแนวเขต 1443_13869_rakapay0001.pdf (118 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา <29 ก.ย. 58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา 1438_13786_CCF29092558.pdf (484 KB.)
ประกาศประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <28 ก.ย. 58>
ประกาศจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1437_13784_pk.pdf (1.45 MB.)
ราคากลางขนถ่ายและกำจัดขยะ 1437_13785_raka.pdf (65 KB.)
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะ วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 58 <25 ก.ย. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1431_13782_CCF28092558.pdf (433 KB.)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ <24 ก.ย. 58>
โครงการปรับปรังปรุงอาคารบ้านพักกเจ้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1430_13778_5 (1).pdf (507 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ 1430_13779_7.pdf (465 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ 1430_13780_13.pdf (480 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) <15 ก.ย. 58>
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฺฉิน (แบบรถตู้) 1424_13736_pk0001.pdf (567 KB.)
ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 1424_13737_raka0001.pdf (1.08 MB.)
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย <14 ก.ย. 58>
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 1423_13734_CCF14092558.pdf (82 KB.)
ราคากลาง 1423_13735_1.pdf (507 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน3 โครงการ <10 ก.ย. 58>
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง 3 โครงการ 1422_13707_CCF10092558.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1422_13709_10001.pdf (576 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านช่างทอง 1422_13710_130001.pdf (106 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 1422_13711_70001.pdf (125 KB.)
สอบราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ <10 ก.ย. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ 1420_13688_CCF10092558.pdf (1.14 MB.)
ราคากลาง 1420_13733_1.pdf (84 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com